"סיפורי מעשיות" "מעשה מבערגיר ועני" פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת וירא ה׳תש״ס בעת קידושא רבא דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה מבערגיר ועני דף רכ״ח עיין שם.

"סיפורי מעשיות" "מעשה מבערגיר ועני" פירוש מספר "תוך הנחל"

וילך ויסע תכף המלך הראשון הנ״ל ובא לשם, למקום בת הקיסר הנ״ל, ועשה לו שיר, ונעץ בתוך השיר על-פי החכמה זו כל אותן המקומות, דהיינו השבעה עדים הנ״ל, אך על-פי השיר נזדמן לו, שלא סדרם כסדר את המקומות הנ״ל, כי כן הגיע לו על-פי חכמת השיר ובא לשם על המקום הנ״ל, והגיד השיר כשמע בת הקיסר המקומות הנ״ל, נפלא בעיניה, ונראה לה שמוכרח שזהו בן גילה, רק היה קשה בעיניה על שלא סדרם כסדר, אך אף־על-פי-כן חשבה בדעתה, אולי מחמת חכמת משקל השיר בא לו זה הסדר, ונסכם בלבה, שזה הוא, וכתבה לו, שהיא משדכת לו, ונעשה שמחה ורעש, שנמצא לה בן גילה, והכינו על החתנה.

פתח ואמר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), רביז״ל ממשיך לספר, וילך ויסע תכף המלך הראשון הנ״ל ובא לשם, למקום בת הקיסר הנ״ל, ועשה לו שיר, ונעץ בתוך השיר על-פי החכמה זו כל אותן המקומות, דהינו השבעה עדים הנ״ל, אך על-פי השיר נזדמן לו, שלא סדרם כסדר את המקומות הנ״ל, כי כן הגיע לו על-פי חכמת השיר ובא לשם על המקום הנ״ל, והגיד השיר, כי כל אחד ואחד בוודאי רוצה לקחת את בת הקיסר לאשה, המרמזת על השכינה הקדושה, כי כל בר ישראל כופף ומשתוקק מאד לדבק עצמו בשכינה הקדושה, ולהתעלות בתכלית מדריגה העליונה, אבל לא כל אחד ואחד מוכן למסור נפשו, ולעבוד יגיעות וטרחות עצומות למצוא אותה, ונדמה לו שיחקה אחרים (שקורין נאך מאכין), או יגזול עבודות מאחרים, ועל ידי זה ימצא את השכינה הקדושה, וכמו שעשה כאן המלך הראשון, שלא היה החתן האמיתי של הבת קיסר כלל, רק החתן האמיתי מסר לו הסימנים בנדבת לבו, כי ראה שאינו יכול לקחת אותה, אבל המלך ברוע לבו שלח אותו רחוק מאתיים פרסאות כדי שלא יפריע לו, ואיש כזה בוודאי אינו יכול לדבק עצמו בהשכינה הקדושה, כי התנאי הראשון להשגת השכינה שיזהר מאד בכל המצוות בינו לבין חבירו, ויכיר טובה למי שעשה לו טובה, ואם הבחור מסר לו סימנים אך לקחת את הבת קיסר, היה מוטל עליו חוב קדוש לכבד ולייקר אותו בכל מיני כבוד ויקר, ולא לזרוק אותו ולשלח אותו, ולכן בשעה שהכין את השיר לשיר אל הבת קיסר, ולקחת אותה, לא יצא לו לסדר את השיר בסדר הראוי, כי זה היה רק חיקוי בעלמא, ולא היה לו הדרך הנכון לידבק עצמו בשכינה הקדושה כלל.

כשמע בת הקיסר המקומות הנ״ל, נפלא בעיניה, ונראה לה שמוכרח שזהו בן גילה, רק היה קשה בעיניה על שלא סדרם כסדר, אך אף־על-פי-כן חשבה בדעתה, אולי מחמת חכמת משקל השיר בא לו זה הסדר, ונסכם בלבה, שזה הוא, וכתבה לו, שהיא משדכת לו, ונעשה שמחה ורעש, שנמצא לה בן גילה, והכינו על החתונה, כי הנה חכמינו הקדושים אומרים (סנהדרין ק״ה.) חוצפא, אפילו כלפי שמיא מהני, שלפעמים אדם הולך בחציפות ועזות, ומועיל לו, כמו המלך כאן, שרצה לקחת את הבת קיסר שהיא השכינה, והיא אמרה לו שהיא משתדכת עמו, וכאילו הטעה אותה, אבל הכל מחמת הבחירה והנסיון, כי לפעמים מתגלים בעולם מנהיגים ומפורסמים של שקר,

שכל ממשלתם הוא כמלכותא בלא תגא, היינו כמלך בלי כתר, ואינם מנהיגי עלמא, אלא מזיקי עלמא (ליקוטי מוהר״ן חלק ב׳ סי׳ ה׳), כי מתגאים על עם דל בחנם, ומולך ומושל עליהם בעזות ובכה, ואין ביכולתם להנהיג בני אדם בדרך הישר, והאדם צריך להתפלל הרבה אליו יתברך שינצל מהם, ויזכה להתקרב אל צדיק אמיתי שיורה אותו דרך האמת איך להתקרב אליו יתברך ואיך לזכות לחיים נצחיים, והעיקר על ידי שאדם יסתכל מה שיש לו ביד, היינו כמה תורה ותפילה זכה להרוויח על ידי הצדיק הזה, ואם זכה להוסיף שיעורי תורה בכל מקומות התורה בהתמדה גדולה על ידי הצדיק הזה, וגם התחיל להתפלל בהתלהבות ולהתבודד עמו יתברך בכל יום, כי אז זה סימן שהוא מקורב אל צדיק אמיתי, ושם ישאר דבוק בכל נימי נפשו, אבל אם אינו יכול לעשות לעצמו חשבון מה הרוויח על ידי התקרבותו אל המנהיג הזה, רק נכנס בו ישות וגיאות שהוא מתפאר שהוא מקורב במקום הזה, אבל מאומה לא נשאר בידו, סימן שהוא מטעה את עצמו ואת אחרים, וחבל לו על כל ההתקרבות שלו, והוא נדמה כמו אלו בני אדם הרצים אחר מי שרץ עם יד סגור, ולכל אחד נדמה כאילו יש בידו מה שהוא צריך, וכולם רצים אחריו, ולבסוף פותח את ידו, ורואים שאין בידו כלום (שיחות הר״ן סי׳ ו'), ולכן האדם צריך ליישב עצמו היטיב מה הוא עושה כאן בזה העולם, ואם הוא עוסק בהשגת התכלית באמת, ואז בוודאי יניחיהו הקדוש ברוך הוא בדרך האמת לאמיתו, ויזכה להתקרב אל צדיקים אמיתיים שיגלו לו אמתת מציאותו יתברך, ויזכה להגיע אל תיקונו הנצחי, והשם יתברך יזכה אותנו להתקרב אל צדיקים אמיתיים באמת, ולזכות לכל טוב אמיתי ונצחי על ידם בזה ובבא לנצח אמן ואמן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן