"סיפורי מעשיות" "מעשה מבעל תפילה" דף שכ״ט פירוש מספר "תוך הנחל"

בוקר שבת קודש פרשת תולדות ה׳תשס״א בעת קידושא רבא דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה "מבעל תפילה" דף שכ״ט עיין שם.

"סיפורי מעשיות" "מעשה מבעל תפילה" דף שכ״ט פירוש מספר "תוך הנחל"

ונשמע בעולם, שיש מדינה כזו, והיה הבעל-תפלה מתאנח על זה, והיה אומר: מי יודע עד היכן הם יכולים לילך ולתעות על ידי זה? ! ונמצאו אנשים מאנשיו של הבעל תפלה הנ״ל, ולא שאלו את דעתו כלל, והלכו לשם, אל המדינה הנ״ל, להחזירם למוטב, כי היה להם רחמנות גדול עליהם על שנתעו כל־כך בתאוות ממון, וכפרט שהבעל תפלה הנ״ל אמר שהם יכולים לילך ולתעות יותר ויותר כנ״ל, על כן הלכו אלו האנשים הנ״ל אל אותו המדינה הנ״ל, אולי יחזירו אותם למוטב.

פתח ואמר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), רביז״ל ממשיך לספר, ונשמע בעולם, שיש מדינה כזו, שעושה עיקר החשיבות והישות מן הכסף והעשירות, והיה הבעל-תפלה מתאנח על זה, והיה אומר: מי יודע עד היכן הם יכולים לילך ולתעות על ידי זה? ! כי מיד שאדם עושה ישות ומציאות מן הכסף והממון, ומודד ומעריך חשיבות כל אחד ואחד כפי הכסף והעשירות שלו, הוא בסכנה גדולה שלא יגיע אל כפירה ועבודה זרה גמורה חס ושלום, כי הרי עשה מציאות מדבר חוץ מאמתת מציאותו יתברך, וזה כבר בחינה של עבודה זרה, ואחד ממשיך לשני, שעושה מן הכסף אליל ממש רחמנא ליצלן, ועל זה היה הבעל תפילה מצטער מאד, והיה מתאנח על זה, כי הוא הצדיק האמת שנכלל לגמרי בו יתברך, ואצלו אין הכסף והזהב נחשב לכלום, כי כל רצונו הוא רק להכלל בו יתברך לגמרי, ואינו רוצה ואינו צריך שום דבר כלל, ומי שאינו רוצה כלום, ואינו צריך כלום, ואין לו כלום, מה יכולים לקחת ממנו? הרי כל כולו רק דבוק בו יתברך, ולכן הוא מרחם מאד על אנשי העולם, ורוצה לעזור להם בכל מה שיכול.

ונמצאו אנשים מאנשיו של הבעל תפלה הנ״ל, ולא שאלו את דעתו כלל, והלכו לשם, אל המדינה הנ״ל, להחזירם למוטב, כי היה להם רחמנות גדול עליהם על שנתעו כל־כך בתאוות ממון, ובפרט שהבעל תפלה הנ״ל אמר שהם יכולים לילך ולתעות יותר ויותר כנ״ל, על כן הלכו אלו האנשים הנ״ל אל אותו המדינה הנ״ל, אולי יחזירו אותם למוטב, והנה הטעות שלהם היתה מה שלא שאלו את דעת הבעל תפילה, והלכו מעצמם להחזירם למוטב, כי כשאדם הולך לקרב רחוקים, ולעסוק בתיקון נשמות, הוא מוכרח ללכת על כח וסמך הצדיק הגדול, שממנו נמשכים כל ההתחזקות שבעולם, כי הצדיק הגדול במעלה מאד שהוא הבעל תפילה, דן את כל אחד ואחד לכף זכות, ויודע את מקומו של כל אחד מה שגרם לו לחטוא, ולכן יכול להחזירו בתשובה שלימה, כי הוא רחמן אמיתי, בבחינת (ישעיה מ״ט) כי מרחמם ינהגם, ולכן רק הצדיק האמת יכול לעשות ראש השנה, כי הוא יודע לדון את כל אחד ואחד לכף זכות ולזכותו בדין לפניו יתברך (ליקוטי מוהר״ן חלק ב׳ סי׳ א׳), אבל אנשים שאינם זוכים להשגה זאת, אף על פי שהם מקורבים אל הצדיק אין להם לצאת ולעסוק בתיקונם של אחרים, כי הלוואי יצא ידי חובת עצמם, וכמבואר כל זה בדברי מוהרנ״ת ז״ל (ליקוטי הלכות הרשאה הלכה ה׳ אות ט״ו), שזהו סוד הלכות הרשאה, שאי אפשר לאחד לדון בשליחות של השני, לגבות את חובו ולטעון טענותיו, עד שיהיה לו כתב מפורש ממנו, שהוא ממנה אותו לבוא בכוחו, שזהו ענין תלמידי הצדיק האמת, שנמצא בידם ספרי רבם, והם בקיאים בהם מאד, והם בטלים ומבוטלים לרבם לגמרי, אז שייך לומר שיש להם הרשאה מרבם לצאת ולקרב אחרים ולהחזירם אל הקדושה, כי בכח וזכות רבם, יזכו גם כן לדון את כל הבריות לכף זכות ולהכניסם חזרה אל תוך גבולי הקדושה, אבל מי שחושב שהוא שליח וממונה מאת הצדיק האמת, מחמת שהוא קורא עצמו על שמו, והוא בא לבית מדרשו, אבל באמת אין בידו שום כתב והרשאה ממנו כלל, הרי הוא מטעה את עצמו וגם את אחרים, כי אין לו שום זכות ויפוי כח מהצדיק, ובמקום שיתקן עוד יקלקל הרבה חס ושלום, כי מי שאינו יודע איך להוכיח, הרי במקום להכניס ריח טוב באנשים שהוא מוכיחם, הוא מבאיש את ריחם, ומנתקם משורשם העליון חס ושלום (ליקוטי מוהר״ן חלק ב׳ סי׳ ח׳), ולכן זה היה הטעות של אנשי הבעל תפילה כאן שהלכו מדעת עצמם ולא שאלו דעת רבם כלל, ומחמת זה לא הצליחו לעורר את אנשי המדינה של עשירות בתשובה, ואף על פי שהיה להם רחמנות עליהם, אף על פי כן היו מקודם צריכין להתייעץ עם רבם הבעל תפילה ולקבל ממנו רשות והרשאה ואז היו בוודאי מצלחים בשליחותם, והשם יתברך יזכינו להיות מקורבים אל צדיקים אמיתיים באמת, ולקבל הם זכות והרשאה לקרב את כל העולם כולו אליו יתברך, עדי נזכה לראות בישועתן וגאולתן של ישראל במהרה בימינו אמן ואמן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן