christmas-decorations-1816478_960_720

סיפורי מעשיות "מעשה מחכם ותם" (דף קס״ו) פ' מספר "תוך הנחל" ה׳תשנ״ט

בוקר שבת קודש פרשת בשלח ה׳תשנ״ט בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה מחכם ותם דף קס״ו עיין שם.

ונסעו אלו השלוחים-החכם והתם-ובאו להגאבירניר ונתנו לו האגרת ושאל הגאבירניר על אלו השני בנים, ואמרו לו, שהחכם הוא חכם מופלג ועשיר גדול, והתם הוא תם ביותר, ויש לו כל המלבושים של הפעלץ כנ״ל, ונתיעץ הגאבירניר, שבודאי אין ראוי להביאו לפני המלך בלבוש פעלץ, ועשה לו מלבושים כראוי, והניח בתוך העגלות-צב של התם, ונתן להם אגרות כנ״ל ונסעו השלוחים ובאו לשם ונתנו האגרות להם: החכם-להחכם, והתם-להתם והתם, תכף שהגיע לו האגרת, אמר להתם השליח שהביאו: הלא איני יודע מה כתוב בו; קרא אותו לפני! השיב לו: אני אספר לך בעל-פה מה שכתוב בו – שהמלך רוצה שתבוא אליו, שאל תכף: רק בלי ליצנות! השיב לו: בודאי אמת, בלי ליצנות, ונתמלא שמחה תכף, ורץ ואמר לאשתו: אשתי, המלך שלח בשבילי! ושאלה אותו: על מה ולמה? ולא היה לו פנאי להשיבה כלל, ותכף נזדרז בשמחה והלך ונסע עם השליח תכף ונכנס וישב בתוך העגלות-צב ומצא שם הבגדים הנ״ל ושמח יותר ויותר.

פתח ואמר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), רביז״ל ממשיך לספר, ונסעו אלו השלוחים-החכם והתם-ובאו להגאבירניר ונתנו לו האגרת, ושאל הגאבירניר על אלו השני בנים, ואמרו לו, שהחכם הוא חכם מופלג ועשיר גדול, והתם הוא תם ביותר, ויש לו כל המלבושים של הפעלץ כנ״ל, כי האיש התם הדבוק בו יתברך באמת, אין לו שום מלבושים מיוחדים שיכולים להכיר אותו על ידם מבחוץ, רק הולך בתמימות ופשיטות גמור, ועובד את עבודתו עבודה תמה, ואין מכירים את מעלתו כלל, עד שבא הזמן שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלותו לבריות, ואז מקבל את המלבושים הראויים אליו.

ונתיעץ הגאבירניר, שבודאי אין ראוי להביאו לפני המלך בלבוש פעלץ, ועשה לו מלבושים כראוי, והניח בתוך העגלות-צב של התם, כי כשאדם עובד את השם יתברך בתמימות ופשיטות גמור, לשם שמים באמת, לבסוף הקדוש ברוך הוא מראה אותו לבריות, כדי שאחרים ילמדו ממנו, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה ח׳ סי׳ ב') אם ישב אדם בזוית ועוסק בתורה, אני מראהו לבריות, ולכן גם כאן, מן השמים כבר הכינו מלבושים נאים בשביל התם שעתיד לעלות לגדולה.

ונתן להם אגרות כנ״ל ונסעו השלוחים ובאו לשם ונתנו האגרות להם: החכם- להחכם, והתם-להתם, והתם, תכף שהגיע לו האיגרת, אמר להתם השליח שהביאו: הלא איני יודע מה כתוב בו; קרא אותו לפני! השיב לו: אני אספר לך בעל-פה מה שכתוב בו – שהמלך רוצה שתבוא אליו, כי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא קורא את האדם תמיד שיבוא אליו, הן על ידי תורה שבכתב, והן על ידי תורה שבעל פה, ואפילו אם אין אדם מבין כל דבר שכתוב בתורה הקדושה, אבל על ידי שיש לו אמונת חכמים, ומאמין בדברי חכמינו הקדושים שנמסרה לנו מדור דור בתורה שבעל פה, על ידי זה יזכה לבא אל המלך ולראותו באמת, ולכן גם התם, אפילו שלא ידע לקרוא את מכתב המלך, אבל קיבל את דברי המלך בעל פה, ומיד רץ אליו.

שאל תכף: רק בלי ליצנות! השיב לו: בודאי אמת, בלי ליצנות, ונתמלא שמחה תכף, כי התם אינו יודע שום חכמות כלל, ותכף ששומע שהמלך קורא אותו, העיקר שיהיה כך בלי ליצנות, ומיד שאומרים לו, בודאי בלי ליצנות, הוא רץ בשמחה רבה בלי שום שאלות כלל, כי זהו עיקר שלימות היהדות, לשמוע אל דברי הקדוש ברוך הוא בתורה הקדושה בתמימות ופשיטות גמור, בלי שום חכמות כלל, כי החכמות מזיקים מאד לעבודת השם יתברך, ועל ידם יכולים לטעות מאד מדרכי התורה הקדושה חס ושלום (לקוטי מוהר״ן חלק ב׳ סי׳ י״ב).

וסיפר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), שפעם בשנות המלחמה שבארץ ישראל, פסק רב אחד מטעם הרבנות, שצריכין בני הישיבה לצאת בשבת קודש ולבנות מחסנים ומבצרים וכו', אבל הגאון הקדוש רבי יוסף צבי דושינסקי ז״ל רבה של ירושלים, לא הסכים לזה בשום פנים ואופן, וכשבא הרב הנ״ל להתווכח עם הגה״ק רבי יוסף צבי דושינסקי ז״ל על הענין, לא רצה להתווכח עמו כלל, רק אמר לו בתמימות ובפשיטות "האימא שלי למדה אותי שאסור לחלל שבת…", והתחמק ממנו, וכך צריך להיות כל היהדות, בתמימות ופשיטות גמור, כמו שנמסרה לנו מהאבא והאמא, ומהסבא והסבתא, בלי שום חכמות כלל.

ורץ ואמר לאשתו: אשתי, המלך שלח בשבילי! ושאלה אותו: על מה ולמה? ולא היה לו פנאי להשיבה כלל, כי כשהתם שומע הכרוז שהקדוש ברוך הוא קורא אליו לבא לפניו, אין לו זמן ופנאי לשמוע שום דבר כלל, ואפילו שאשתו שואלת אותו, מה זה ועל מה זה? אין לו פנאי לחשוב מזה ולענות לה, כי הלא המלך בעצמו קורא אליו, ומה שייך לשהות ולהתעכב, וזה מראה על גודל התמימות שלו, כי יודע שלפי גודל חשיבות הענין אין זמן להתעכב כלל.

ותכף נזדרז בשמחה, והלך ונסע עם השליח תכף, ונכנס וישב בתוך העגלות- צב, ומצא שם הבגדים הנ״ל ושמח יותר ויותר, כי על ידי שאדם הולך בתמימות אמיתי, ואינו מסתכל על שום מונע ומעכב הרוצה למנוע אותו מלהגיע אל המלך, על ידי זה זוכה להתלבש בלבושים קדושים וטהורים, וסוף כל סוף מגיע אל ענינו להיות שר על כל השרים, ולהיות מקורב אל המלך באמת, והשם יתברך יזיכנו להגיע אל התמימות של התם, ולחיות חיים טובים ומתוקים, עדי נזכה להיות דביקים בו יתברך באמת ובתמים כל ימינו מעתה ועד עולם אמן ואמן.

שיחות מוהרא"ש • חנוכה •
חנוכה

שיחות מוהרא"ש • חנוכה •

חנוכה מוהרא״ש נ"י (ז"ל) אמר, שמובא בספרים הקדושים, שבימי חנוכה הקדושים מאיר אור הגנוז לצדיקים לעתיד לבוא, ואז יכול כל אדם להמשיך על עצמו מהאור

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש – דרך
ברסלב שלי

שיחות מוהרא"ש – דרך

(מתוך "שיחות מוהרא"ש חלק א")  דרך פעם אחת התאונן אברך אחד לפני מוהרא״ש נ״י (ז"ל), שהסתובב כל היום בעבור צדקה, ולא קיבל אפילו פרוטה אחת.

קרא עוד ←
שיחות מוהרא"ש זי"ע – בעניני ימי בין המצרים
ימי בין המצרים

שיחות מוהרא"ש זי"ע – בעניני ימי בין המצרים

יְמֵי בֵּין הַמְּצָרִים יְגַלֶּה נוֹרָאוֹת נִפְלָאוֹת מִמַּעֲלַת עֶשְׂרִים וְאֶחָד הַיָּמִים שֶׁל בֵּין הַמְּצָרִים, וִיגַלֶּה פְּנִימִיּוּת מַעֲלָתָם אֵיךְ שֶׁגְּנוּזִים בָּהֶם אוֹרוֹת גְּבוֹהִים מְאֹד, וְהֵם כְּנֶגֶד הַיָּמִים

קרא עוד ←
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן