סיפורי מעשיות "מעשה מחכם ותם" (דף קע״ב) פ' מ' "תוך הנחל" ה׳תשנ״ט

בוקר שבת קודש פרשת תרומה ה׳תשנ״ט בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה מחכם ותם דף קע״ב עיין שם.

סיפורי מעשיות "מעשה מחכם ותם" (דף קע״ב) פ' מ' "תוך הנחל" ה׳תשנ״ט

אחר-כך שלח המלך, שיבוא זה התם הגאבירניר אליו, ונסע אליו ודבר המלך עם התם בתחלה מהנהנת המדינה, והוטב בעיני המלך מאד מאד, כי ראה, שהוא מתנהג בישר ואמת גדול, בלי שום עולה ומרמה אחר-כך התחיל המלך לדבר חכמות ולשונות-והשיבו התם כראוי, והוטב בעיני המלך זאת ביותר ויותר, ואמר: אני רואה, שהוא חכם כזה, ואף־על-פי-כן הוא מתנהג בתמימות כזה! וייטב בעיני המלך מאד מאד, ומנה המלך אותו, שיהיה מיניסטר [שר] על כל המיניסטריש [שרים] וצוה לו מקום מיוחד, ששם יהיה ישיבתו, וצוה, שיבנה לו חומות נאות ומפארות כראוי, ונתן לו כתב על התמנות הזאת, שיהיה מיניסטר כנ״ל וכן היה, שבנו לו בנינים כנ״ל, באותו המקום שצוה המלך, והלך וקבל הגדלה בתקף.

פתח ואמר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), רביז״ל ממשיך לספר, אחר-כך שלח המלך, שיבוא זה התם הגאבירניר אליו, ונסע אליו, ודיבר המלך עם התם בתחלה מהנהגת המדינה, והוטב בעיני המלך מאד מאד, כי ראה, שהוא מתנהג בישר ואמת גדול, בלי שום עולה ומרמה, ודייק רביז״ל לומר "אמת גדול" כי במדת האמת צריכין להיות "גדול" ממש, ולא לנטות מן האמת כלל וכלל, ומהו האמת? זה הקדוש ברוך הוא, וכמו שכתוב (ירמיה י׳) והוי״ה אלהים אמת, ואמרו חכמינו הקדושים (שבת נ״ה.) חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, וכל מה שאדם יותר מקורב אל הקדוש ברוך הוא, כן הוא יותר מקורב אל האמת, וכמו שהקדוש ברוך הוא רק אחד בתכלית האחדות, כן האמת הוא רק אחד, כי שקר אפשר לומר הרבה, כגון על שולחן של עץ לומר שהוא של כסף או של זהב או של ברזל, אבל האמת אי אפשר לומר רק אחד, שהוא של עץ, נמצא שהאמת הוא רק אחד (ליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סי׳ נ״א), ולכן כל מה שהדבר הוא אמת, הוא נכלל יותר באחדותו יתברך, וזה נקרא "אמת גדול", וצריכין להתפלל הרבה אליו יתברך לזכות לאמת כזו, שהוא האמת של הקדוש ברוך הוא, שזהו מה שדוד המלך מבקש בתהלים, (מזמור כ״ה) הדריכני "באמיתך", וכן (מזמור פ״ו) אהלך "באמיתך", וכן הרבה, שהתפלל שיזכה לאמת של הקדוש ברוך הוא, שהוא האמת לאמיתו, וזהו "אמת גדול" שמזכיר רביז״ל כאן.

אחר-כך התחיל המלך לדבר חכמות ולשונות-והשיבו התם כראוי, והוטב בעיני המלך זאת ביותר ויותר, ואמר: אני רואה, שהוא חכם כזה, ואף-על-פי-כן הוא מתנהג בתמימות כזה! כי זהו עוצם החידוש של הצדיקים אמיתיים, שאף על פי שהם יודעים חכמות עמוקות בהשגות אלקותו יתברך, ובקיאים בחכמת הנסתר ובסודות התורה, אף על פי כן כל עבודתם הוא בפשיטות ותמימות גמור, כתינוק בן יומו, ומסלקים כל חכמתם ודעתם לגמרי בשעה שבא אל עבודתו יתברך, ועוסקים בתורה ובתפלה ובאמירת תהלים הרבה כאדם פשוט ממש, וזהו החכמה הגדולה שבכל החכמות, וכמו שסיפר רביז״ל על עצמו (שבחי הר״ן סי׳ י״ג), שעוד בהיותו קטן כבן שש, השיג שהחכמה הכי גדולה הוא "לא להיות חכם כלל", רק לעבוד את השם יתברך בתמימות ובפשיטות גמור.

ואמר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), שזהו עבודה קדושה וגבוה מאד, להרגיל את עצמו לומר הרבה תהלים בכל יום בתמימות ופשיטות גמור, וכמו שעשו הצדיקים בכל הדורות שהיה להם שיעור קבוע בכל יום לומר תהלים, ואשרי הזוכה לומר "יום" תהלים בכל יום, באופן שיזכה לסיים כל ספר התהלים בכל שבוע, כי כבר אמר לנו רביז״ל (ליקוטי מוהר״ן חלק ב׳ סי׳ ע"ג), שאמירת תהלים מסוגל לתשובה, ומסוגל למצוא את השער והפתח השייך לו ולפתוח אותו עיין שם, ולכל הפחות לא יחסר לאדם יום אחד בלי אמירת "תיקון הכללי", שהם העשרה מזמורי תהלים שתיקן רביז״ל בשביל תיקון הברית, והוא גם מסוגל להביא כל מיני השפעות טובות על האדם, כי אמירת תהלים הוא יסוד גדול ביהדות, ודוד המלך עליו השלום ייסרם בתמימותו, וכמו שפתח את מזמור קי״ט "אשרי תמימי דרך", כי אמירת תהלים צריך תמימות ופשיטות גדול, לסלק דעתו וחכמתו לגמרי, ולומר מזמור אחר מזמור כאיש פשוט ממש, ומי שמרגיל עצמו בזה בוודאי יזכה להרגיש בה אור גדול.

וייטב בעיני המלך מאד מאד, ומנה המלך אותו, שיהיה מיניסטר [שר] על כל המיניסטריש [שרים], כי כשאדם זוכה לעבוד עבודתו ימים ושנים רבים בתמימות ובפשיטות גמור, וגם זוכה אחר כך להכניס בעצמו חכמות אלקות, אזי לבסוף עולה לגדולה להיות שר על כל השרים, ונעשה ראש לכל הצדיקים, שזה סובב והולך על רביז״ל בעצמו, שזכה למה שזכה, והכל מחמת עוצם מסירת נפשו לעבוד את הקדוש ברוך הוא בתמימות ופשיטות גמור.

וצוה לו מקום מיוחד, ששם יהיה ישיבתו, וצוה, שיבנה לו חומות נאות ומפארות כראוי, כי כשאדם זוכה לעבוד עבודתו ימים ושנים רבים במסירת נפש ממש, בלי ציפוי לשום תשלום גמול, ואדרבה, סובל עניות ודחקות עצומה, אבל ממשיך לעבוד עבודתו בתמימות ובפשיטות גמור, אזי לבסוף זוכה לקבל ערים גדולות וחומות נאות ומפארות, בדרך מתנת חנם ממש, מה שלא חלם עליהם כלל, כי כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר (אבות ד׳), והקדוש ברוך הוא משפיע לו כל מיני השפעות טובות ונפלאות.

ונתן לו כתב על התמנות הזאת, שיהיה מיניסטר כנ״ל, כי הכתב הוא בחינת החידושי תורה הנפלאים שמקבלים הצדיקים מלמעלה, שנפתח לבם באור התורה הקדושה, וזוכין לחדש חידושים נפלאים המאירים עיני כל המסתכלים בהם, וכל זה זוכים גם כן רק על ידי עוצם מסירת נפשם בעבודת השם יתברך בתמימות ובפשיטות גמור.

וכן היה, שבנו לו בנינים כנ״ל, באותו המקום שצוה המלך, והלך וקבל הגדולה בתוקף, כי זהו שכרו של התם, המסלק את דעתו וחכמתו לגמרי, ועובד את הקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות גמור, שמקבל מהמלך בעצמו הגדולה בתוקף, וזוכה לכל ההשפעות טובות שבעולם ברוחניות ובגשמיות, והקדוש ברוך הוא יזכינו להגיע אל התמימות של התם, ולעבוד אותו יתברך באמת ובתמים כל ימינו, עדי נזכה להכלל בו יתברך לגמרי מעתה ועד עולם אמן ואמן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן