המכתב השבועי פ' בא ה' שבט ה'תשע״ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

המכתב השבועי פרשת משפטים תשע"ח – הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת השם יתברך יום ששי ערב שבת קודש לסדר בא – "בבנינו בבנותינו נלך" ה' שבט תשע"ט

החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת אנשי שלומינו היקרים הגרים ביבנאל עיר ברסלב,  ודי בכל אתר ואתר, הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד!

השבוע קוראין פרשת בא שמדברת מן הגאולה ממצרים, והקריאה מעוררת את הזמן, ולכן שבת זאת היא מעין קדושת חג הפסח, והסוד של יציאת מצרים מונח במצות קידוש החודש שניתנה להם ראשונה במצרים, כי קידוש החודש הוא סוד ההתחדשות, וכל מי שרוצה לצאת מאיזה מיצר ודוחק שנמצא בתוכו, הן ברוחניות והן בגשמיות, עיקר העצה על ידי התחדשות, לשכוח כל העבר שלו לגמרי, ולעשות התחלה חדשה כאילו נולד עכשיו מחדש, ומתחיל עכשיו לחיות חיים חדשים, ואדם צריך להרגיל עצמו בזה כל כך, עד שיהיה אצלו טבע שני, שבכל פעם יכריז ויאמר "אני מתחיל מעכשיו!" ובאופן כזה תמיד ישמח בכל מה שיש לו בחיים, ויחטוף נקודות טובות מכל הבאה בידו, ויחיה חיים טובים ומתוקים באמת, ולכן בשבת זאת מסוגל מאד להתפלל הרבה על מדת ההתחדשות, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיזכה לקנותה בנפשו באמת – יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לזה באמת.

אחיי ורעיי היקרים! כשנשמות ישראל הכינו עצמם לצאת ממצרים, הכריז משה רבינו ואמר "בנערינו ובזקננו נלך בבנינו ובבנותינו בצאננו ובבקרינו נלך כי חג ה' לנו, לא כמו שאתם חושבים, פרעה וכל עם ארצו, שרק הגדולים והחשובים ועובדי ה' יוצאים מכאן, אלא כולנו יוצאים מכאן, בפרט "בנינו ובנותינו" שהם העתיד שלנו, הם יוצאים מכאן בריש גלי, והם יהיו הבסיס והיסוד של הדור הבא, ויקבלו חינוך קדוש וטהור, והם יהיו האבות והאימהות הקדושות של הדור הבא, ולא נתפשר ולא נוותר על החינוך שלהם כלל.

אחיי ורעיי היקרים! דרכי ה' נעלמים מאד, ולא בכל פעם זוכים להבין הטעם והסיבה שצריכין לעבור דרך צרות וייסורים, בלבולים וספיקות, עד שמגיעים אל המנוחה ואל הנחלה, אבל עיקר הקיום שלנו על ידי אמונה פשוטה בו יתברך ועל ידי אמונת חכמים, שאנחנו מבטלים דעת עצמינו לגמרי, ומוסרים עצמינו לגמרי עליו יתברך, שהוא יוליכנו בדרך הנכון והאמת, עד שנגיע אל התכלית האמתית, ולפעמים צריכין לעשות כמה מיני סיבובים שונים, עד שמגיעים אל המקום הנכון ואל תכלית הנרצה, ולכן אסור לנו לשאול שום שאלות למה הילדים שלנו צריכין לסבול ממה שאין לנו חינוך טהור במקומנו, והם צריכין ללכת נע ונד למקומות אחרות, כדי לקבל החינוך הקדוש המגיע להם, דברים אלו הם דרכי ה' הנעלמים, שאי אפשר להבינם כלל, ועלינו למסור עצמינו לגמרי עליו יתברך, ואז נזכה לראות את עוצם הישועה שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו.

ועל כן החלטנו, אני ביחד עם הרב דניאל בוים שליט"א, שלעת עתה אנחנו צריכין לשלוח הבנות שלנו למעיינות התורה והיראה הנמצאות במקומות אחרות, כדי להציל אותן מכל מיני רוחות סערות העלולות לפגוע בהן חס וחלילה, והקדוש ברוך הוא סיבב אתנו, שמצאנו אשר אהבה נפשנו בעיר "בית שאן", במוסדות "אורות מרים" לבנות, שעל עיר בית שאן אמרו חכמינו הקדושים (עירובין יט ע"א), "גן עדן, אם בארץ ישראל הוא, בית שאן פתחו", ששם הפתח של הגן עדן, ומשם יכולים להגיע אל הגן עדן בעצמו, שהוא משכן הצדיקים ותלמידיהם, ולכן בואו ונתאחד ביחד, כל "בית אנ"ש", ונרחם על הבנות שלנו, וניתן להם חינוך טהור ביראת ה' היא תתהלל, ונבקש ונתפלל ממנו יתברך שנזכה להצליח בכל דרכינו ומשימתנו, ונרווה רוב נחת דקדושה מכל בנינו ובנותינו, והקדוש ברוך הוא ישלח לנו בקרוב משיח צדקנו, שיגאלנו מכל צרותינו, ונזכה לראות ולשמוח בישועת ה', יראו עינינו וישמח לבינו בישועתו יתברך, אמן כן יהי רצון.                

המאחל לכם שבת שלום ומבורך!

חתימה הרב לעזער

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן