תפריט

היום נהיה מאד נפוץ שלפני שידוך לוקחים את כתבי היד של המיועדים לאבחון אצל גרפולוג, וכן חכמת הפרצוף, האם להשתמש בזה?

שו"ת אשיב לאי"ש מאת מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

היום נהיה מאד נפוץ שלפני שידוך לוקחים את כתבי היד של המיועדים לאבחון אצל גרפולוג, וכן חכמת הפרצוף, האם להשתמש בזה?

שאלה:

שלום וברכה,

היום נהיה מאד נפוץ שלפני שידוך לוקחים את כתבי היד של המיועדים לאבחון אצל גרפולוג. רציתי לשאול מה דעת הצדיק בעניין. וכן חכמת הפרצוף, האם להשתמש בזה?

 
השאלה התקבלה במערכת האתר והועברה למו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א אשר השיב במכתב מחייה נפשות.

 

תשובה:

בעזרת השם יתברך מוצאי שבת קודש לסדר תרומה ה' אדר ראשון תשע"ט

שלום וברכה וכל טוב סלה לקראת ידידי… נרו יאיר ויזרח.

לנכון קיבלתי את מכתבך.

כל העניין של שידוכים הוא דבר פלא מאד, ושייך רק אל השם יתברך לבד, ולא אל שום בשר ודם, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (מועד קטן יח ע"ב), מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאיש וכו' עיין שם, ובת זוגו של אדם כבר מוכן לו מן השמים, ארבעים יום לפני יצירת הוולד, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (סוטה ב ע"א) ארבעים יום קודם יצירת הוולד מכריזין בת פלוני לפלוני, ולכן מה שייך לערבב גרפולגים  וקוראי פרצופים וכו' וכו' בעניני שידוכים, שכל אלו רק מבלבלים שכל האדם, ולפעמים דייקא מרחיקים אותו מבת זוגו, העיקר ללכת רק בתמימות ובפשיטות, ולבקש הרבה מן השם יתברך שיזכה למצוא את זיווגו ההגון לו מן השמים בקלות, ושלא יתבלבלו הזיווגים מחמת דמיונות של שוא, וכבר לימד אותנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' פ"ט) שכל השידוכים נעשים על ידי הבר דעת דקדושה, שהוא הצדיק, שמחבר דברי תורה ממקום למקום, ועל ידי שבאים ושומעים דברי תורה מפיו, על ידי זה נכנס גם באדם שכל ודעת, וגם הוא לומד איך לחבר דברים ממקום למקום, ועל ידי מוצא את בת זוגו, כי לפעמים הם רחוקים זה מזו מאד, הן ריחוק גשמי, והן ריחוק רוחני, והם שני הפיכים ממש, אבל על ידי ששומע הדיבורים של הבר דעת דקדושה, שיודע איך לחבר דברי תורה ביחד, ולהראות שאין שום סתירה ביניהם כלל, על ידי זה זוכה למצוא את בת זוגו, ולהיוודע שאין ריחוק וסתירה ביניהם כלל, וזהו (מלאכי ב) כי ש'פתי כ'הן י'שמרו ד'עת ו'תורה וגו' ראשי תיבות שידו"ך כי הכל תלוי בהתקרבות והתקשרות אל הצדיק שהוא הבר דעת דקדושה.

 

וזהו דברי חכמינו הקדושים (בראשית רבה פ' ס"ח סי' ד') מה עושה הקדוש ברוך הוא מששת ימי בראשית? יושב ומזווג זיווגים, ועושה סולמות ומשפיל לזה ומרים לזה מוריד לזה ומעלה לזה וכו', עיין שם, כי לפעמים המשודכים רחוקים זה מזה מאד, הוא אומר שלא מתאים לי לקחת אשה כזאת, והיא אומרת, לא מתאים לי לקחת איש כזה, ולכן הקדוש ברוך הוא מעמיד סולמות, ומוריד מי שחושב שהוא למעלה, שירד למטה, וכן מי שחושב שהוא למטה, שיעלה למעלה, ועל ידי זה נעשה השידוך.

 

והנה צריכין להבין מה הם "סולמות" אלו בפרשת השידוכים? אבל ידועים לנו דברי הזוהר הקדוש (ח"ג דף רל ע"ב) סולם דא קול (שניהם בגימטריא קל"ו) כי זה עיקר עצתו של אדם במציאת זיווגו, להשתמש בקולו ולבקש הרבה את השם יתברך שיזכה למצוא בת זוגו ההגונה לו מן השמים, ומיד שהוא עוסק בתפילה ובקשה, הרי הוא אוחז את ה"סולם" ביד, והוא בקרוב מאד למצוא את בת זוגו, שהרי כבר עומד על הסולם, ואינו צריך לחכות עד שיורידו אותו או יעלו אותו.

 

ולכן כלך לך מכל מיני בעלי דמיונות של הבל, גרפולוגים ומסתכלי פרצופים וכו' וכו', ותעסוק רק בתפילה ובקשה אליו יתברך, שתזכה למצוא בת זוגך, וכן תראה לבוא לציונו הקדוש של מוהרא"ש זי"ע שהבטיח הבטחה חזקה,  שכל מי שיבוא על קברו, ויאמר שם כל ספר תהלים, יעשה כל מה שביכולתו לעזור לו למצוא את בת זוגו, ועל כן תעשה כך, ויעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה לשמוע בשורות טובות ומשמחות תמיד.

 

המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך

 

נ.ב. לפי דברי רביז"ל בתורה פ"ט הנ"ל, מובן מאד דברי חכמינו הקדושים הנ"ל מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים, מה' אשה לאיש, שלכאורה שינוי הלשון פלאי מאד, למה לא כתיב כרגיל, מנין שמן ה' אישה לאיש? שנאמר כך וכך בתורה, ונאמר כך וכך בנביאים, ונאמר כך וכך בכתובים, ולמה כתיב בלשון כזה, מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאיש?  אבל אלו הם דברי רביז"ל הנ"ל ממש, שעל ידי ששומע דברי תורה מפי הצדיק הבר דעת, שמחבר דברי תורה ממקום למקום, מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים, על ידי זה זוכה למצוא בת זוגו, כי הצדיק הוא השדכן האמיתי, והבן היטב.

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of

Related Posts

דילוג לתוכן