סיפורי מעשיות "מבעל תפילה" (דף שנ״ג) פ' מ' "תוך הנחל" ה׳תשס״א

בוקר שבת קודש פרשת שמיני ה׳תשס״א בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה מבעל תפילה דף שנ״ג עיין שם.

סיפורי מעשיות "מבעל תפילה" (דף שנ״ג) פ' מ' "תוך הנחל" ה׳תשס״א

ושאלו אותו: מה זה שאתה אומר על ענין הגיבור (בלשון תימה) אם אינו זה הגיבור כנ״ל? השיב להם: שאני הייתי אצל מלך אחד, ונאבד אצלו גיבור, ואם הגיבור הנ״ל הוא אותו הגיבור, יש לי הכרות עמו, ויתר מזה: מה שאתם בטוחים במדינה הנ״ל, שהם כולם אלקות, זהו שטות, כי הם לא יוכלו לעזור לכם; ולדעתי, אם תהיו בטוחים עליהם, אדרבא, זה יהיה מפלה שלכם, אמרו לו: מנין אתה יודע זאת? השיב להם: היות שאצל המלך הנ״ל, שהוא היה אצלו, כנ״ל, היה לו יד, דהיינו שהיה אצל אותו המלך תמונת יד עם חמש אצבעות ועם כל השרטוטין שיש על היד, וזאת היד היתה הלאנד-קארט (היינו מפת העולם) של כל העולמות, וכל מה שהיה מן בריאת שמים וארץ עד הסוף, ומה שיהיה אחר־כך־הכל היה מצויר על אותו היד, כי היה מצויר בשרטוטי היד ציור עמידת כל עולם ועולם עם כל פרטיו, כמו שמצויד על הלאנד-קארט (כידוע לבקיאים בענין ציור מפת העולם, שקורין לאנד-קארט), והיה בהשרטוטין כמו אותיות, כמו שבלאנד-קארט כתובים אותיות אצל כל דבר ודבר, כדי לידע מה הוא הדבר הזה, דהיינו לידע, שכאן הוא עיר פלוני, וכאן- נהר פלוני וכיוצא, כמו כן ממש היה נרשם בשרטוטי היד הנ״ל כמו אותיות, שהיו האותיות נרשמים אצל כל דבר ודבר, שהיה נרשם על היד, כדי לידע מהות הדבר, וגם פרטי כל המדינות ועיירות ונהרות וגשרים והרים ושאר דברים פרטיים־הכל היה נרשם על היד בשרטוטין הנ״ל, ואצל כל דבר היו כתובים אותיות, שזהו דבר פלוני, וזה דבר פלוני וגם כל בני-אדם שהולכים בתוך המדינה וכל המאורעות שלהם, הכל היה נרשם שם, והיה כתוב שם גם כל הדרכים ממדינה למדינה וממקום למקום, ומחמת זה הייתי יודע להיכנס אל העיר הזאת, מה שאי-אפשר לשום אדם לכנס לכאן, וכן אם אתם רוצים לשלח אותי לעיר אחרת, אני יודע הדרך גם־כן הכל על-ידי היד הנ״ל, וכן היה נרשם בה הדרך מעולם לעולם, כי יש דרך ונתיב, שעל-ידו יכולין לעלות מארץ לשמים (כי אי-אפשר לעלות לשמים, מחמת שאין יודעין הדרך, ושם היה נרשם הדרך לעלות לשמים), והיה נרשם שם כל הדרכים שיש מעולם לעולם, כי אליהו עלה לשמים בדרך פלוני, והיה כתוב שם אותו הדרך, ומשה רכנו עלה לשמים בדרך אחר, והיה כתוב שם אותו הדרך גם־כן, וכן חנוך עלה לשמים בדרך אחר, והיה כתוב שם גם אותו הדרך וכן מעולם לעולם־הכל היה נרשם בשרטוטי היד הנ״ל.

פתח ואמר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), רביז״ל ממשיך לספר, ושאלו אותו: מה זה שאתה אומר על ענין הגיבור (בלשון תימה) אם אינו זה הגיבור כנ״ל? השיב להם: שאני הייתי אצל מלך אחד, ונאבד אצלו גיבור, ואם הגיבור הנ״ל הוא אותו הגיבור, יש לי היכרות עמו, כי אנשי המדינה של עשירות היו כל כך שקועים בתאוה זו של ממון, עד שלא היו מבינים כלל את השפה של הבעל תפילה, שהוא הצדיק האמת הדבוק במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ושיודע היטיב את טיב מדת הגבורה, ואיך שאי אפשר להנצל ממנה כי אם על ידי ריבוי תפילות והתבודדות.

ויתר מזה: מה שאתם בטוחים במדינה הנ״ל, שהם כולם אלקות, זהו שטות, כי הם לא יוכלו לעזור לכם; ולדעתי, אם תהיו בטוחים עליהם, אדרבא, זה יהיה מפלה שלכם, כי הצדיק האמת שהוא הבעל תפילה, יודע שעיקר מפלתו של אדם הוא כששם בטחונו על בשר ודם, ונדמה לו שיעזור לו, כי איך יכול לעזור לו בשעה שאינו יכול לעזור לעצמו, ואינו יכול להציל את עצמו ממדת הדין, בבחינת (תהלים קמ״ו) אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, היינו שאין לו תשועה לעצמו, ואיך יעזור לך?

אמרו לו: מנין אתה יודע זאת? השיב להם: היות שאצל המלך הנ״ל, שהוא היה אצלו, כנ״ל, היה לו יד, דהיינו שהיה אצל אותו המלך תמונת יד עם חמש אצבעות ועם כל השרטוטין שיש על היד, וזאת היד היתה הלאנד-קארט (היינו מפת העולם) של כל העולמות, וכל מה שהיה מן בריאת שמים וארץ עד הסוף, ומה שיהיה אחר-כך־הכל היה מצויר על אותו היד, כי היה מצויר בשרטוטי היד ציור עמידת כל עולם ועולם עם כל פרטיו, כמו שמצויד על הלאנד-קארט (כידוע לבקיאים בענין ציור מפת העולם, שקורין לאנד-קארט), והיה בהשרטוטין כמו אותיות, כמו שבלאנד-קארט כתובים אותיות אצל כל דבר ודבר, כדי לידע מה הוא הדבר הזה, דהיינו לידע, שכאן הוא עיר פלוני, וכאן- נהר פלוני וכיוצא, כמו כן ממש היה נרשם בשרטוטי היד הנ״ל כמו אותיות, שהיו האותיות נרשמים אצל כל דבר ודבר, שהיה נרשם על היד, כדי לידע מהות הדבר, וגם פרטי כל המדינות ועירות ונהרות וגשרים והרים ושאר דברים פרטיים, הכל היה נרשם על היד בשרטוטין הנ״ל, ואצל כל דבר היו כתובים אותיות, שזהו דבר פלוני, וזה דבר פלוני וגם כל בני-אדם שהולכים בתוך המדינה וכל המאורעות שלהם, הכל היה נרשם שם, והיה כתוב שם גם כל הדרכים ממדינה למדינה וממקום למקום, ומחמת זה הייתי יודע להיכנס אל העיר הזאת, מה שאי-אפשר לשום אדם לכנס לכאן, וכן אם אתם רוצים לשלוח אותי לעיר אחרת, אני יודע הדרך גם־כן הכל על-ידי היד הנ״ל, כי הנה זה ידוע ומבואר בזוהר הקדוש (פרשת יתרו) ענין חכמת היד, ואיך על היד של אדם כתוב כל מאורעות ימי חייו, כי בתוך השירטוטין והחריצות של היד רמוזים אותיות וציורים, ומי שיודע לקרוא בהם יודע סתרי נסתרות הבריאה, וכן אצל המלך, שהוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יש יד כזה כביכול, שהוא יד ההשגחה העליונה, כי ידו של הקדוש ברוך הוא מנהיג כל פרט ופרט של הבריאה, וכל מה שאדם מכניס בדעתו התגלות היד הזה, ומכסה עצמו תחת צל ידו יתברך, בבחינת (ישעיה נ״א) ובצל ידי כסיתיך, כן נמשך עליו ההשגחה העליונה, ויודע את המפה של כל העולמות, ולהיפוך, כל הצרות והיסורין שעם ישראל סובלים בגלות, הוא מחמת הסתרת והעלמת היד הזה, שאין מכירין השגחתו יתברך בכל פרטי הבריאה, שזהו מה שאומרין (בתפלת המוספין של יום טוב) מפני "היד" שנשתלחה במקדשיך, היינו היד הזה של המלך, שנאבד ונשתלח מאתנו, ואין אנחנו יודעים עד מה, אבל הצדיקים האמתיים שמדבקים את עצמם בו יתברך, וממשיכים על עצמם צל ידו יתברך, הם יודעים על ידי היד הזה את כל המפה של כל העולמות העליונים, ואיך להסתיר את עצמם תחת צל כנפי ידו יתברך, ולהשמר מכל רע.

וכן היה נרשם בה הדרך מעולם לעולם, כי יש דרך ונתיב, שעל־ידו יכולין לעלות מארץ לשמים (כי אי-אפשר לעלות לשמים, מחמת שאין יודעין הדרך, ושם היה נרשם הדרך לעלות לשמים), והיה נרשם שם בל הדרכים שיש מעולם לעולם, שזהו כלליות כתבי האריז״ל וספרי הקבלה, שמגלין מפת העולמות העליונים, ואיך יכולים לעלות אליהם דרך שמות וייחודים, ולטייל ולבקר בהם כמי שמטייל בגן נאה.

כי אליהו עלה לשמים בדרך פלוני, והיה כתוב שם אותו הדרך, ומשה רבנו עלה לשמים בדרך אחר, והיה כתוב שם אותו הדרך גם־כן, וכן חנוך עלה לשמים בדרך אחר, והיה כתוב שם גם אותו הדרך וכן מעולם לעולם־הכל היה נרשם בשרטוטי היד הנ״ל, ורביז״ל תופס כאן שלש צדיקים אלו שעלו לשמים דרך היד הזה, וכל אחד היה לו דרך מיוחד, כי הדרך של אליהו הנביא היה דרך התפילה, וכמו שסיפר רביז״ל, בעת שאמר את התורה "ויהי נא פי שנים ברוחך אלי" (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ס״ו), והיה מדבר מענין מערת אליהו ז״ל, וסיפר, שבהגיעו לארץ ישראל למערת אליהו בעיר חיפה, צייר לעצמו איך שאליהו הנביא עמד במערה והיה לו שם התבודדות, והבין מוהרנ״ת ז״ל שאליהו הנביא לא בא למדריגתו, כי אם על ידי תפלה והתבודדות, כי בכח תפלתו פעל את כל הנסים והנפלאות שפעל, וגם בתפלתו בשעת מנחה הכניע את עובדי הבעל שהיו בימיו (ברכות ו:), וזהו הדרך שעלה בו לשמים גם בגופו הגשמי, כי נכלל לגמרי בו יתברך, והדרך של משה רבינו עליו השלום היה הדרך של תורה, כי משה רבינו עלה מן הארץ אל השמים, והוריד לנו את התורה הקדושה מן שמים אל הארץ, וגילה לכל נשמות ישראל שעל ידי התורה הקדושה יכולים לעלות עד השמים ולהתדבק בו יתברך לגמרי, והדרך של חנוך היה הדרך של ייחודים ודביקות, וכמובא במדרש (מדרש תלפיות) שחנוך תופר מנעלים היה, ועל כל תפירה ותפירה היה מייחד יחודים, ואומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כי על ידי דביקות אמיתי בו יתברך דרך שמות ויהודים, יכולים להגיע אל התפשטות הגשמיות, ולעלות עד שמי השמים, ולכן שלש צדיקים אלו גילו לנו שלש דרכים איך לעלות מן הארץ לשמים, על ידי תפילה תורה וייחודים, אשרי מי שזוכה לעסוק בהם תמיד, והשם יתברך יזכינו להמשיך על עצמינו צל כנפי ידו יתברך, ונזכה להתדבק בו יתברך בדביקות אמיתי כל ימי חיינו מעתה ועד עולם אמן ואמן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן