המכתב-השבועי

המכתב השבועי פ' שמיני כב' אדר ב' ה'תשע״ט מאת הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

בעזרת ה׳ יתברך, יום ו׳ ערב שבת קדש לסדר שמיני – שבת פרה כ״ב אדר שני ה׳תשע״ט

החיים והשלום וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל אנשי שלומנו היקרים הגרים ביבנאל עיר ברסלב, ודי בכל אתר ואתר, הוי״ה עליהם ישרה שכינתו תמיד.

השבת קוראים פרשת שמיני, והוא שבת פרשת פרה, שהיא טהרתן של ישראל, כי אנחנו מכינים עצמנו לקראת חג הפסח, שבו מקריבים את קרבן הפסח, וצריכים להיות טהורים כדי להקריבו, ועל־כן מקריבים פרשת פרה אדמה, כדי להטהר מכל מיני טמאות, אפילו מטמאת מת שהיא אבי אבות הטמאה, ולהיות טהורים לגמרי, ואפילו היום שאין לנו בית־המקדש, ואי אפשר להביא הפרה אדמה בפעל ממש, אבל כבר גלה לנו רבנו ז״ל (לקוטי מוהר״ן חלק א׳ סימן נה), על הפסוק (הושע יד, ג): ונשלמה פרים שפתינו, שעל ידי ארשת שפתינו, בתפלה ובבקשה אל השם יתברך – נחשב כאילו הקרבנו את הפרה־אדמה, וקבלנו עלינו הזאת אפרה, שמטהרת מן הטמאות הכי קשות והכי חמורות, שהיא טומאת מת, וזוכים לטהרה עליונה.

ומבאר בדברי רבנו ז״ל (לקוטי מוהר״ן, חלק א׳, סימן רמב), שמחשבות זרות ורעות – הן טומאת מת, שהן אבי אבות הטמאה, כי רשעים בחייהם נקראין מתים (ברכות יח) ואם דעתו של אדם מנתקת מהקדוש־ברוך־הוא, חס ושלום – זה נחשב כמיתה, והוא טמא בטומאת מת, רחמנא ליצלן, וצריכים להטהר ממחשבות אלו לגמרי, ואי אפשר להטהר מהן כי אם על ידי הרבה תפלה ובקשה אל השם־יתברך, כי בכל דיבור שאדם מדבר אל הקדוש־ברוך־הוא בתפלה ובהתבודדות, כך נטהר מוחו ומחשבתו מכל הרע שנדבק בו, וכך זוכה להטהר מטמאת מת, ולקבל נפש חדשה, ולהיות איש חי באמת. ועל כן נ׳שלמה פ'רים ש׳פתינו ראשי תבות: נפ״ש, כי על ידי רבוי תפלות, שירות ותשבחות אל השם־יתברך, זוכים לקבל נפש חדשה, ולהתחיל לחיות חיים קדושים וטהורים בדבקות השם־יתברך.

ועל־כן מצוה גדולה לבוא לבית־הכנסת ולשמע קריאת פרשת פרה, שלפי הרבה פוסקים היא מצות עשה מדאורייתא, ומובא בספר "תורת משה" להגאון הקדוש ה״חתם סופר" זי״ע, שהמקור לזה הוא בפסוק (במדבר יט, ב): זאת חקת התורה אשר צוה ה׳ "לאמר", שהקדוש ברוך הוא צוה "לאמר" ולקרא פרשת פרה אדמה שהיא "חקת התורה", בצבור, ואמירתה וקריאתה היא בעצמה מצוה. ובזה אנחנו מתעוררים מאד על גודל כח וקדושת הדיבור, שאפילו כשאין לנו פרה אדמה בפעל ממש, אבל גם הקריאה נחשבת כאלו עשינו אותה, ולכן היא מצוה גדולה לשמוע הקריאה באימה ומראה, ולבקש ממנו יתברך, שיהיה נחשב כאלו אנחנו עומדים ליד אלעזר בן אהרן הכהן, שהוא הסגן, שעשית הפרה על ידו, והוא מזה עלינו מאפר פרה אדמה, ומטהר אותנו מכל טומאותינו.

ועל פי זה מובן המקבל מפי צדיקים, ששבת פרשת פרה היא שבת מיוחדת בשנה, שאז הזמן מוכשר לנסוע לצדיקים ולהסתופף בצלם, כי הם כמו סגן הכהן שמזה עלינו אפר פרה אדמה ומטהר אותנו מכל מחלותינו, ועל כן אשרינו שאנחנו זוכים להתקבץ יחד ביבנאל עיר ברסלב, סמוך ונראה לציונו הקדוש של מוהרא״ש זי״ע, שבוודאי עומד ומשמש במרום, ומשגיח להמשיך עלינו טהרה עליונה, ולקרב אותנו אל השם יתברך באמת, יזכנו הקדוש־ברוך־הוא לקבל את כל הסגולות היקרות המתגלות בימים אלו, ונזכה להיות חבוקים ודבוקים בו יתברך תמיד, מעתה ועד עולם אמן ואמן.

המאחל לכם שבת שלום ומברך !

חתימה הרב לעזער
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן