סיפורי מעשיות "מבעל תפילה" (דף שנ״ז) פ' מ' "תוך הנחל" ה׳תשס״א

בוקר שבת קודש פרשת תזריע־מצורע ה׳תשס״א בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז״ל במעשה מבעל תפילה דף שנ״ז עיין שם.

סיפורי מעשיות "מבעל תפילה" (דף שנ״ז) פ' מ' "תוך הנחל" ה׳תשס״א

גם היה נרשם על היד כל דבר ודבר כפי מה שהיה בעת בריאת העולם, וכפי ההוה שלו, וכפי מה שיהיה אחר-כך, כגון סדום היה נרשם שם כפי מה שהיתה כעת ישובה, קדם שנהפכה, גם היה מצויר שם הפיכת סדום, כמו שהעיר נהפכת, וגם היה מצויר שם ציור של סדום, שיש לה אחר ההפיכה, כי היה נרשם על היד מה שהיה ומה שהוה ומה שיהיה, ושם, כאותו היד, ראיתי, שאותו המדינה הנ״ל, שאתם אומרים עליהם, שהם כולם אלקות עם כל האנשים הבאים אליהם לקבל עזר מהם, כולם יהיו נכלין ואובדין (כל זה השיב להם הבעל-תפלה).

פתח ואמר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), רביז״ל ממשיך לספר, גם היה נרשם על היד כל דבר ודבר כפי מה שהיה בעת בריאת העולם, וכפי ההוה שלו, וכפי מה שיהיה אחר-כך, כי היד הוא יד ההשגחה העליונה, איך שבכל פרט ופרט יש "יד ה'",

ולכן גם על יד האדם חרוץ כל מאורעות ימי חייו, וכמבואר בזוהר הקדוש (יתרו ע:), שעל ידי חכמת היד יכולים לדעת כל מאורעות חיי האדם, מה שהיה, וההווה, ומה שיהיה, כי ביד האדם יש רמז ליד של מעלה כביכול, ששם חרוץ וחקוק כל סדר פרטי הבריאה, ומובא בספרי קבלה, שכל מה שנרשם ביד האדם, המחייב את ימי חייו להיות כך וכך, זה שייך רק לאומות העולם הנתונים תחת הטבע והמזל, אבל לנשמות ישראל שהם למעלה מן המזל, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (שבת קנ״ו.) אין מזל לישראל, אין חריצי היד מחייבים אותם כלום, כי בתפילה להקדוש ברוך הוא יכולים לשנות את הכל, וכמו שאמר הקדוש ברוך הוא אל אברהם אבינו צא מן האצטגנינות שלך, אברם אינו מוליד, אבל אברהם מוליד (שם בגמרא), כי מיד שניתוסף בשמו ה״א הדעת, לדעת ולהכיר שיד ה׳ גנוז בכל דבר, אין המזל והטבע מחייבים כלום (עי׳ ליקוטי מוהר"ן חלק א׳ סי׳ נ״ג), וכבר פירש הבעל שם טוב הקדוש זי״ע את מאמר הנ״ל, אין מזל לישראל, היינו ה״אין" סוף ברוך הוא, שהוא הכח של יהודי לעשות עצמו כ״אין" וכאפס זהו מזלם של ישראל, ומה שעומד להם בכל עת, ולכן גם כאן, על ידי היד של השגחה שנמצא אצל המלך, שהוא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ידע הבעל תפילה את כל הדרכים שבעולם, ואיך להיכנס אל תוך המדינה של עשירות.

וסיפר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), שפעם באמצע החורף, נסע מוהרנ״ת ז״ל בדרך ביחד עם תלמידו ר׳ אפרים ב״ר נפתלי ז״ל, ונתייגעו הרבה מטורח הדרך ומכובד החבילות שהיו עמם, כי הרבה מן הדרך הלכו רגלי, והיה לר׳ אפרים ב״ר נפתלי ז״ל קצת חלישות הדעת, כי כפי שהכיר את גדולת מוהרנ״ת ז״ל, היה צר לו למה מוהרנ״ת ז״ל צריך לטלטל עצמו בדרך קשה כזו, וענה ואמר לו מוהרנ״ת ז״ל, תאמין לי, שגם הדרך הזה שלנו היה חרוץ על היד של המלך… ובזה הניח את דעתו הרבה וחיזק אותו, כי מיד שאדם מכיר שהכל בהשגחה עליונה, אזי יש לו כח לעבור על הכל.

כגון סדום היה נרשם שם, כפי מה שהיתה בעת ישובה, קודם שנהפכה, גם היה מצויר שם הפיכת סדום, כמו שהעיר נהפכת, וגם היה מצויר שם ציור של סדום, שיש לה אחר ההפיכה, כי היה נרשם על היד מה שהיה ומה שהוה ומה שיהיה, והנה רביז״ל תופס כאן לדוגמא את העיר סדום, כי הנה חכמינו הקדושים אומרים (אבות ה׳) שלי שלי ושלך שלך זו מדה בינונית, ויש אומרים זו מדת סדום, ויש להבין, מהו כל כך רע בזה שאומר שלי שלי ושלך שלך, וכי מחמת שאינו רוצה להתערב עם אחרים יש בו מדת סדום? אבל באמת זהו כל החילוק וההפרש בין יהודי לגוי, יהודי צריך לדאוג לטובת חבירו, ולעזור לו בכל מה שיוכל, ושיהיה איכפת לו מצרת השני, ויהיה מוכן למסור נפשו להציל אותו בכל מה שיכול, כי כולנו בני אב אחד אנחנו, וכמו שכתוב (דברים י״ד) בנים אתה להוי״ה אלהיכם, ובודאי אחים טובים צריכין לדאוג אחד בשביל השני, כי איזה צער ובושה יש לאבא כשיש חילוקים ופירודים בין הבנים, הלא אין צער קשה יותר מזה, כי אבא גידל ילדים, ולבסוף אינם רוצים להכיר אחד את השני, ולא מדברים אחד עם השני, ולא הולכים לשמוח בשמחה של השני, ועל טעם זה מובא בפוסקים, שאף על פי שאסור לאבל ללכת לבית המשתה בשנה ראשונה לפטירת אביו ואמו, אבל כשאחד מן האחים או האחיות עושים שמחה, מותר לאחים ואחיות אחרים לשרת ולהשתתף ושם, כי כל הטעם שאסור ללכת לבית המשתה, שלא יסיח דעתו מן האבילות, כי זה גורם צער להורים בעולם העליון, אבל כשאחד מן הבנים עושים שמחה, הרי הצער הכי גדול להורים שלא ישתתפו כל הבנים ביחד בתוך השמחה, ואדרבה זהו הנחת רוח הכי גדול, שכל הבנים מתאחדים יחד ושמחים בשמחתם, ולכן זהו הטבע הבריא של יהודי, להשתתף בעניני השני, ולא לומר שלי שלי ושלך שלך, כי זהו מדת סדום, שלא איכפת לו משלום חבירו כלל, ואדרבה כל מה שיכול לגרום נזק וצער לחבירו, בלי שיידע שזה ממנו, זה לו לשמחה גדולה, וכמו שמובא בגמרא (סנהדרין ק״ט) על אנשי סדום, שמי שהיה לו שורה של לבנים, כל אחד לקח ממנו לבינה אחד עד שנשאר בלא כלום, וכן מי שהיה לו שק שומים או בצלים, כל אחד ביקש ממנו רק אחד, עד שכילו לו הכל, הרי כל כוונתם לעשות רשעות לשם רשעות, ולכן תופס רביז״ל דוגמא שהיה כתוב על היד של המלך, את הקורות של עיר סדום, כי העיר סדום הוא זה לעומת זה של יד המלך, יד המלך מגלה את עוצם ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על כל פרט ופרט של הבריאה, ומלמד איך שנשמות ישראל אין להם שום שייכות אל הטבע והמזל כלל, רק מכוסים בצל כנפי ידו יתברך, בבחינת (ישעיה נ״א) ובצל ידי כסיתיך, ומחמת זה יש אהבה עזה וחזקה ביניהם, ואחד מוכן לעזור את השני בכל מה שיכול, ולעומת זה יש אנשי סדום שהם (בראשית י״ג) רעים וחטאים לה׳ מאד, רעים בגופם וחטאים בממונם, כי הם בחינת המדינה של עשירות, שאצלם חטא ועוון גדול לתת צדקה ולעשות חסד, וכמו שכתוב על אנשי סדום, (יחזקאל ט״ז) ויד עני ואביון לא החזיקה וגו׳, ודייקא על ידי היד של המלך ניצולים מהם ומהמונם.

ושם, באותו היד, ראיתי, שאותו המדינה הנ״ל, שאתם אומרים עליהם, שהם כולם אלקות עם כל האנשים הבאים אליהם לקבל עזר מהם, כולם יהיו נכלין ואובדין (כל זה השיב להם הבעל-תפלה), כי מיד שאדם דבוק ביד מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ויודע שכל פרט ופרט של החיים מושגה בהשגחתו יתברך הפרטי פרטית, הוא יודע היטיב שאסור לבטוח על שום בשר ודם כלל, וכמו שכתוב (תהלים קמ״ו) אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, היינו שאין לו תשועה לעצמו, ואיך יעזור לך, וזהו מה שראה הבעל תפילה, שבין אנשי המדינה של עשירות, ובין הבוטחים עליהם, כולם יהיו נכלין ואובדין, כי עיקר ישועת האדם רק כשבוטח בה׳, וכמו שכתוב (תהלים ל״ב) והבוטח בה׳ חסד יסובבנהו, והשם יתברך יזכינו לחזק את אמונתנו ובטחונינו בו יתברך, ונזכה להתדבק בו יתברך באמת ובתמים כל ימי חיינו מעתה ועד עולם אמן ואמן.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Related Posts

דילוג לתוכן