wall-3059491_1280

תוך הנחל ליל שבת קודש פרשת תזריע מצורע ה׳תשס״ו

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז״ל בליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סי׳ ס״ו המדבר ממי שאינו נצרך אל הבריות, עיין שם.

 

פתח ואמר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), רביז״ל אומר בסוף התורה, (מוהרא״ש נ״י (ז"ל) חזר על נקודה אחת שבתורה זו של רביז״ל), זהו (ביצה ל״ב:): ׳כיון שנצרך לבריות עולם חושך בעדו׳, ׳חושך׳ לשון מניעה, כמו שכתוב (בראשית ל״ט): "ולא חשך ממני, ולא חשכת את בנך" וכו׳ (שם כ״ב), היינו כשנצרך לבריות, אזי יש לו מניעות, וזה ׳עולם חושך בעדו׳, היינו כשהוא בין העולם אזי יש לו מניעות, וקשה לו להתפלל באמת, כי כשנצרך לבריות נוח וטוב לו יותר להתפלל ביחיד כנ״ל, אבל מי שאינו נצרך לבריות, שאינו צריך להם לשום דבר, יוכל לעמוד בין אלפים אנשים, להתפלל באמת להשם יתברך לבדו, מאחר שאין נצרך לשום בריה, לא לפרנסה, ולא לכבוד, ולא לשום דבר, רק "שברו על ה׳ אלקיו" וכו׳, עיין שם כל זה בדברי רביז״ל.

והסביר מוהרא״ש נ״י (ז"ל), כי הנה עיקר עבודת האדם בזה העולם, להגיע אל ביטול אמיתי באור האין סוף ברוך הוא, עד שלא יהיה נצרך לבריות כלל, לא לכסף שלהם לא לכבוד שלהם לא לשום דבר שלהם כלל, כי מחמת שנכלל לגמרי בו יתברך, וכל חיותו רק ממנו יתברך לבד, לכן לא איכפת לו מבני אדם כלל, ואינו עושה עליו שום שינוי בין שהוא יושב לבדו ובין שהוא יושב בין אלפי בני אדם, ואף פעם אינו עושה שום תנועות משונות כדי למצוא חן בעיני בני אדם, כי אין לפני מראה עיניו רק אמתת מציאותו יתברך, ואינו רואה לפני עיניו בני אדם כלל, ולכן למה ירצה למצוא חן בעיניהם, והנה איש כזה מאירים עיניו מאד באור אלקותו יתברך, ואין בני אדם יכולים למנוע אותו כלל מעבודת ה׳, כי אינו רואה אותם, ולא איכפת לו מהם כלל, מה שאין כן הנצרך אל הבריות, וצריך לכבוד או לכסף שלהם, עולם חושך בעדו, כי לא בכל פעם מקבל מן הבריות הכסף או הכבוד שדורש מהם, ואזי חייו חשוכים מאד, וכן יש לו מניעות הרבה מבני אדם לעסוק בעבודת ה׳, כי תכף ומיד שאינו מקבל הכסף והכבוד מהם, מעיק ומבלבל אותו מאד, ואינו יכול לעסוק בעבודתו כראוי, נמצא ששני הפירושים של "עולם חושך בעדו", שמזכיר רביז״ל, א׳ שנעשה לו חושך, וב' שנעשה לו מניעה, הם דבר אחד ממש, כי מחמת שהוא נתון בחושך גדול, לכן יש לו מניעות רבות, ותמיד מתבלבל עבודתו, מה שאין כן מי שאינו נצרך אל הבריות, וכל עבודתו רק בשביל אל עולם בלבד, תמיד מאיר לו מאד, ואין לו שום מניעות כלל מבני אדם, כי אינו רואה לפני עיניו רק אמתת מציאותו יתברך.

והנה עיקר עבודת הצדיקים להמשיך העינים הקדושים שלהם, על שאר בני אדם, עד שכולם יתחילו להסתכל באור אלקותו יתברך, כי צדיקים יש להם עיני ה׳, וכמו שכתוב (תהלים ל״ד) עיני ה׳ אל צדיקים, והם משתדלים בכל פעם להכניס העינים שלהם בבני אדם, שגם הם יתחילו לראות אלקות, שזהו מה שנאמר כמה פעמים בגמרא "נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות", היינו שהצדיק נתן בו את עיניו הקדושים, ואז נתגלה לו עצם עצמיות אלקותו יתברך (ליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סי׳ צ״ח), ובדרך זה הצדיקים מחזירים בני אדם בתשובה, כי תכף ומיד שאדם מקבל עיניו הקדושים של הצדיק, ורואה עד היכן הפגם שלו מגיע, הוא מתבייש מאד וחוזר בתשובה שלימה לפניו יתברך, ולכן עיקר תקוות האדם להתקרב אל צדיק אמיתי שיכול להאיר עיניו באור אלקותו יתברך, ואזי יאירו עיניו באור גדול מאד, ויחיה חיים טובים ומאירים, בלי מניעות מבני אדם, אשרי לו ואשרי חלקו.

וקישר מוהרא״ש נ״י (ז"ל) את ענין הנ״ל לפרשת השבוע בקשר נורא ונפלא מאד, כי הנה מצינו בפרשת השבוע את פגם המצורע, שדיבור לשון הרע ועשה פירוד בין אדם לחבירו ובין איש לאשתו, והנה מי שנפל לפגם זה, סימן שנצרך לבריות מאד, וכולם כמניעות לפניו, ולכן מדבר רע עליהם, ומחמת זה חייו חשוכים מאד, וכמובא בזוהר הקדוש (תזריע מ״ט) שצרעת נקרא "סגירו" בלשון תרגום, כי זה "סגירו דנהורא עלאה", שנסגר מן המצורע אור העליון, אור אלקותו יתברך, והעולם חושך בעדו, ועיקר תקנתו על ידי "והובא אל הכהן" שהוא הצדיק, והצדיק יכניס בו עיניו הקדושים, שזהו מה שמצינו בכל תורת המצורע, (ויקרא י״ג פסוק ל) וראה הכהן וגו׳, וראהו הכהן וגו׳, (פסוק י) אחרי הראותו אל הכהן וגו׳ (פסוק י״ב) לכל מראה עיני הכהן, ואמרו על זה חכמינו הקדושים (תורת כהנים, מובא שם בפירש״י) פרט לכהן שחשך מאורו, עיין שם, כי עיקר טהרת המצורע תלוי על ידי מאירת עיני הכהן, שהוא הצדיק, שמכניס בו עיניו המאירים עד שגם הוא מתחיל לראות אלקות, ואז הוא מתבייש מאד על כל מה שעשה, ועל מה שהיה נצרך לבריות, וחוזר בתשובה שלימה, ומקרב את עצמו אל עבודתו יתברך, והשם יתברך יזכינו להיות מקורבים אל צדיקים אמיתיים, והם יאירו עינינו באור אלקותו יתברך, עדי נזכה לשוב בתשובה שלימה לפניו יתברך ולהכלל בו יתברך לגמרי מעתה ועד עולם אמן ואמן.

שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן