astronaut-1388582_960_720

הצדיק הוא כח המושך וכתוב שיש מניעות להגיע לצדיק האם זה לא סתירה?

שו"ת אשיב לאי"ש מאת מו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

שאלה:

כתוב בתורה ע' שהצדיק הוא כח המושך ובתורה ע"ב כתוב שיש מניעות להגיע לצדיק האם זה לא סתירה.? אשמח עם תענו ,תודה רבה ,וחג שמח

השאלה התקבלה במערכת האתר והועברה למו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א אשר השיב במכתב מחייה נפשות.

 

תשובה:

בעזרת השם יתברך יום ב' דחול המועד פסח י"ז ניסן תשע"ט

החיים והשלום ומועדים לשמחה לקראת ידידי … נרו יאיר ויזרח.

לנכון קיבלתי מכתבך, והיות ששאלתך בענין התקרבות אל הצדיק, שהוא ענין דבר האבד, על דרך הכתוב (ישעיה נז א) הצדיק אבד ואין איש שם על לב, על כן נזדרזתי לענות לך בחול המועד.

רביז"ל אומר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ע'), שלהצדיק יש כוח המושך, ובכוחו להמשיך כל העולם כולו אליו, ולקרב את כולם אל השם יתברך, רק שיש בני אדם שעל ידי מעשיהם ודיבוריהם, הם גורמים להפסיק את כוח המושך של הצדיק, ולהשים מחיצה בינם לבין הצדיק, עד שאין כוח המושך מגיע אליהם, והוא כמשל המגנט הגדול, שכוחו רב ועצום מאד, והוא מושך כל דבר ברזל אליו, עד ששמים איזה מחיצה חזקה ועבה בין המגנט לברזל, ואז אין כוח המושך מגיע אל הברזל כלל, וכן הוא אצל הצדיק, שכוח המושך של הצדיק חזק ועצום מאד, עד ששמים מחיצה ומניעה, בינו לבין האדם הרוצה להתקרב אליו, ואז נפסק כוח המושך, ועיקר העצה, להסיר כל המניעות והמחיצות בינו לבין הצדיק, ולא להתייחס כלל אל כל המדברים עליו, ואז יראה איך שירוץ בכוח גדול אחר הצדיק, ושום דבר לא ימנע אותו כלל.

אבל מחמת גדול מעלת ענין התקרבות אל הצדיק, עד שכל הצלחת חיי אדם תלוי בזה, בהכרח ששמים לפני האדם מניעות ועיכובים, לראות אם כוונתו באמת להגיע אל הצדיק, ולקבל ממנו תיקון נפשו, והמניעות הם הם המגברים אצלו החשק, ועוזרים לו להתקרב אל הצדיק, וכמבואר היטיב בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' ס"ו), כשאיש ישראלי צריך לעשות דבר הצריך לו ליהדותו, בפרט כשצריך לו לעשות דבר גדול הצריך ליהדותו, שכל יהדותו תלוי בזה, כגון לנסוע לצדיק אמתי, אזי מזמינין לו מניעה, וזאת המניעה היא בשביל החשק, כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק יותר לעשות אותו הדבר, ועל ידי שאדם קופץ ודולג על כל המניעות, אזי דייקא מכל המניעות נעשים דברים עליונים, וזוכה אחר כך לקבל טובות הרבה מן הצדיק, וכמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סוף סי' קפ"ה), שכל מי שיש לו יגיעות וטרחות יותר בתחילת ההתקרבות להשם יתברך, דהיינו שיש לו מניעות רבות וגדולות, כגון מאביו ואשתו וחותנו או משאר בני אדם, שמונעים ומעכבים אותו מאד, ומניעות מחמת ממון ושארי מניעות ועיכובים ובלבולים, שמשתטחים לפניו ומונעים אותו מאד, והוא צריך להתייגע ולטרוח מאד לשברם, כל אלו היגיעות והטרחות שיש לו בתחילת ההתקרבות, הם טובה גדולה להאדם, כי על ידי זה זוכה אחר כך לקבל הרבה קדושה וטהרה, כי על ידי היגיעות שבתחילה נעשה הכלי, וכל מה שיש לו יותר יגיעות וטרחות וכו' ,יש לו כלי גדול ביותר לקבל אחר כך בתוכו שפע קדשה וטהרה להתקרב להשם יתברך.

הרי שלך לפניך, שאין שום סתירה בין דברים אלו כלל, מצד אחד יש כוח המושך של הצדיק שמושך הכל אליו, אבל מצד שני שמים מניעות ועיכובים לפני האדם, כדי שיתגבר וידלג על הכל,  ומי שזוכה להחזיק מעמד, מקבל טובות נוראות מן הצדיק, ורואה למפריע איך שהכל היה כדאי וכדאי.  

המאחל לך מועדים לשמחה.

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן