מוהראש 12

אמרי מוהרא"ש זי"ע (ב)

הקדמה

אמר הכותב והמלקט את האמרות האלו, אשר הם אמרות ה׳ אמרות טהורות כסף צרוף בעליל לארץ מזוקק שבעתיים, בדרכי האמונה הקדושה הצרופה, כפי שקבלנו מאבותינו ורבותינו הקדושים מדור דור.

הן אמת כי צעיר אנכי לימים ואיך אבוא לדבר לפני גדולים וחכמים ממני אך יען שזיכני הקב״ה בזכויות חינם להסתופף בצל הקודש של ישיבתינו הקדושה "היכל הקודש" חסידי ברסלב, ושמעתי שם שיחות וסיפורים אמרות קודש, דיבורים נפלאים ונוראים, יוצאים מפה קדוש של כ׳׳ק מוהרא״ש נ״י (זי"ע), וכן ראיתי בכתבי קודש של התלמידים שכתבו לעצמם זה ימים ושנים, כל מה שזכו לשמוע בעצמם, סיפורים ועניינים נפלאים, אשר כולם הם עצות והדרכות ישרות בעבודת השם יתברך וליקטתי אחד לאחד והיו לאחדים בידי עד שנתחבר ונתלקט אצלי החיבור הקדוש הזה, ואף שלא נכתב כסדרן ועל פי רוב אין שום קשר והמשך בין השיחות והדיבורים והאימרות כי כתבתי את זה כפי ששמעתיו בעצמי וכן כפי שהעתקתי מכתבי החברים שדייקו מאד מה שכתבו, עם כל זאת לא חסרתי דבר, כי כל שיחה וסיפור כשהוא לעצמו הוא חידוש נפלא כאשר יעידו המעיינים בזה בעין אמת.

ויען שכבר הדפסתי את זה בחוברות בודדות ונתפשטו בין התלמידים וכולם חטפו את זה ואמרו קדוש, קדוש, קדוש, אשרי הזוכה לשתות מימי הנחל דרך היכל הקודש והחייו עצמם בהם מאד מאד, כי כל שיחה ודיבור שיצא מפיו הקדוש של כ״ק מוהרא״ש נ״י (זי"ע) היא עצה נפלאה ונוראה עד מאד והדרכה ויעוץ בחיי יום יום לדעת איך להתנהג בכל פרט ופרט מהחיים, וכן יש בהם סיפורים ועובדות קדושים מרבנו ז״ל ומתלמידו מוהרנ״ת ז״ל ומכל התלמידים שבכל הדורות אשר עדיין לא נדפסו בשום מקום,

והם מגלים ומאירים אור נפלא על כל הדורות בחסידות ברסלב ומחזקים ומעוררים וממשיכים את הלב אליו יתברך.

ועל כן העתירו והפצירו בי חבריי וידידיי היקרים כל אנ״ש חסידי ברסלב תלמידי "היכל הקודש" להדפיסם בכרך אחד מה שכבר נדפסו בחוברות בודדות כי אין להשיג אפילו חוברת אחת כי תיכף ומיד נחטף בעת הדפסתו ולמען אקיים את מאמרם ז״ל (שבת קל״ד.): מימי לא מלאני לבי לעבור על דברי חבריי עיי״ש, על כן אמרתי לעשות רצונם ולהדפיסם בכרך אחד כל החוברות הבודדות.

ואבקש מהקדוש ברוך הוא שלא יצא דבר תקלה מתחת ידי חס ושלום, ותדונו לכף זכות את כ״ק הרה״צ מוהרא״ש נ״י (זי"ע) באם תמצאו איזה טעות או לא תבינו משהו בהאימרות האלו, כי בי העוון .ואני החייב בדבר כי פן ואולי לא הבנתי בהם, ולא ירדתי לסוף דעתו הקדושה וכשם שתדונו אותי לכף זכות כן ידין אתכם המקום ברוך הוא לכף זכות, ונזכה כולנו להתבשר בבשורת הגאולה על ידי משיח צדקינו אשר ידין את כל עם ישראל לכף זכות ויחזירנו אליו יתברך אמן ואמן.

ט״ו תמוז ה׳תשמ״ו יומא דהילולא של האיש האלקי רבינו אור החיים הקדוש זכותו יגן עלינו.

טז

גם בשעה שהגענו אל המימרא ״איזה דרך ישרה שיבור לו האדם יחזיק באמונה יתירה שנאמר (תהלים ר״א) ״עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי הולך בדרך תמיד הוא ישרתני״ אמר שהפירוש הוא שהאדם צריך להכניס את עצמו כל כך חזק באמונה פשוטה בו יתברך עד שעיניו יסתכלו בארץ הגשמי בעיניים של אמונה שלא יראה שום דבר רק אמיתת מציאותו יתברך שזה עיני בנאמני ארץ, ואפילו שיושב יידע שיושב עמו יתברך שזה לשבת עמדי ואפילו כשהולך בדרך יידע שהוא הולך עמו יתברך. ובכל עניניו ובכל מעשיו הוא משרת אותו יתברך, שזה הולך בדרך תמיד הוא ישרתני, וזה נקרא יחזיק באמונה יתירה היינו שיכניס את עצמו לגמרי באמונה פשוטה בו יתברך עד שתמיד יסתכל וישמע וירגיש וידבר אמיתת מציאותו יתברך וילך ויטייל עמו יתברך, אשרי הזוכה להגיע אל אמונה ברורה ומזוככת כזו שלא יהיה לפני מראה עיניו רק אמיתת מציאותו יתברך תמיד.

יז

מוהרא״ש נ"י (ז"ל) אמר: שעניין אמונת חכמים הוא כל כך גדולה עד שיכולים על ידי אמונת חכמים לזכות לראות את החכם שמאמין בו, וזה עיקר שלימות אמונת חכמים בשעה שלומד מאמרו או מדבר בדיבוריו שירגיש שבעל השמועה עומד אז על ידו ואמר שהוא ירושלמי מפורשת שצריך לצייר בשעת הלימוד כאילו התנא עומד לפניו (עי׳ שקלים פרק ב׳); ומי שמרגיל את עצמו לחיות בצורה כזו אז הוא תמיד מסובב עם התנאים והאמוראים והצדיקים שלומד את דבריהם ומאמריהם ואינו מתפחד משום בריה.

יח

וסיפר מוהרא״ש נ"י (ז"ל): כי פעם אחת בליל ראש השנה בשעת הקיבוץ באומין אחר תפילת מעריב התלהב מוהרנ״ת ז״ל מאד מאד ואמר לאנשי שלומינו בהתלהבות גדול אני מאמין שרבינו ז״ל הוא כאן ואני רואה אותו וכשרבינו ז״ל כאן אזי הז׳ רועים כאן והתחיל לצעוק בהתלהבות גדולה, אני רואה אותם, אני רואה אותם, (איך זעה זיי, איך זעה זיי), והרגישו אז כל אנשי שלומינו מרוב דביקותו ואמונתו שהוא באמת רואה אותם ממש.

יט

מוהרא״ש נ"י (ז"ל) אמר: שעיקר האמונה שצריך שיהיה לו בחכמים ובצדיקים האמיתיים שזה כלל אמונת חכמים העיקר שלא יטעה את עצמו כלל והאמונה בהם צריך להיות באופן שיזכה שיפתח לו העינים שיתחיל להסתכל על עצמו מה נעשה עמו? ובאיזה מצב הוא נמצא? ומה עשה עד עכשיו? ואיך הוא מלוכלך בחטאים ובעוונות ופשעים? ואז כשמאמין בהחכמים ובהצדיקים האמיתיים באופן כזה שהם פותחים לו את העיניים שיסתכל על עצמו היטיב היטיב ולא יטעה את עצמו, אז יידע שיש לו אמונת חכמים באמת ואם לאו הרי הוא מטעה את עצמו והוא רקוב לגמרי (פארפוילט דורך און דורך), כי הוא מטעה את עצמו מאד.

כ

מוהרא״ש נ"י (ז"ל) סיפר: פעם היה גזירה גדולה על ישראל מהמלך ניקולאי הראשון וכשבאו אל המפורסמים שיראו להתפלל אמרו בשביל הרשעים שאכלו ביום כיפור שעבורם נגזרה הגזירה נצום וכו', וכשבא הדבר למוהרנ״ת ז״ל צחק מזה ואמר אדרבה רבינו ז״ל מגלה לנו בליקוטי מוהר״ן חלק א׳ סימן ה׳ שכל אחד צריך לומר בשבילי נברא העולם ואני מחויב לראות בתיקון העולם, ועל כן אם בא איזה גזירה אני צריך לידע שהגזירה הוא בשבילו ולא בשביל אחרים וכו' וכו'.

כא

מוהרא״ש נ"י (ז"ל) אמר: שזה עיקר האמת בשעה שהאדם תולה את כל החסרונות בו ובעצמו ואינו זורק את כל האשמה על אחרים ואפילו שהאיש כשר ירא ה׳ אך אומר שכל הצרות שבאים הוא בשביל אחרים, רבינו ז״ל קורא אותו שהוא מהצדיקים המשוגעים שאחד הרג את השני ואמר בשבילו נעשה דבר זה (איבער דיר איז דאס געווארן), (עי׳ סיפורי מעשיות מעשה ג׳), וכל מה שזוכה האדם אל אמת יותר גדולה ויותר מזוככת ומבוררת הוא תולה את הקלקלה בעצמו ולא באחרים, וזה סימן שאוחז במידת האמת, מה שאין כן בשעה שזורק תמיד את האשמה על אחרים כאילו כל הצרות והחורבנות באים מאחרים אין לך שקר יותר גדול מזה.

כב

מוהרא״ש נ"י (ז"ל) אמר: שזה עיקר השלימות שאנו מקבלים מרבינו ז״ל שנזכה תמיד להסתכל על עצמינו ולהתבונן באיזה מעמד ומצב אנו נמצאים שכל זה עניין הנורא והנפלא של התבודדות שהוא בחינת משפט שהאדם צריך לשפוט את עצמו תמיד באיזה מעמד ומצב הוא נמצא, ומה עשה? ומה פגם? והיכן הוא נמצא בעולם ? ועל כן כל מה שמתבודד את עצמו עמו יתברך יותר כמו כן נכנס בו יותר אמת והוא דבוק בחי החיים בו יתברך, אשרי מי שאינו מטעה את עצמו כלל ואז טוב לו בזה ובבא לנצח נצחים.

כג

בערב פסח עמדנו לפניו בשעה שביער ושרף את החמץ, וירד אז גשם חזק, והוא שפך על החמץ הרבה נפט, ובער מאד, ענה ואמר בזה״ל: ״ביז מען פארברענט דעם חמץ דארף דורכגיין פייער און וואסער״ (עד ששורפים את החמץ שלו, צריך לעבור עליו אש ומים), כאומר עד שמבערים את היצר הרע שלו צריך לעבור על האדם ניסיונות קשים ומרים, והעיקר להתחזק ולא ליפול בדעתו כלל.

כד

מוהרא״ש נ״י (זי"ע) אמר בשם רבנו ז״ל שאמר לאנשי שלומינו היקרים, השם יתברך אוהב חסיד מרוקח "דער אויבערשטער האט ליב א געפרעגלטן חסיד" היינו שעובר עליו מה שעובר והוא מחזיק מעמד ואינו נופל בדעתו, וזה עיקר גדולת ומעלת האדם שיכול להחזיק מעמד עם כל הניסיונות שעליו.

כה

הרה״צ ר׳ הירש לייב ז״ל הרב מברסלב אביו של הרב מטשהרין ז״ל היה דרכו לבדוק את החמץ בליל ערב פסח באריכות גדול, והיה אז מאויים ובדביקות גדול כי הוא היה עובד ה׳ גדול מאד מאד בהתלהבות נורא ונפלא והיה דרכו לקחת את בניו איתו עמו בשעת הבדיקה, ויהי באמצע הבדיקה הסתכל וראה שבנו הרב ר׳ נחמן שהיה אחר כך הרב מטשהרין נעלם והלך לחפש אחריו ומצאו איך שיושב ולומד בתשוקה עצומה מסכת פסחים ועזב אותו.

כו

דרכו של הרב מטשהרין ז״ל היה להיות ער כל הלילה של ליל בדיקת חמץ וסיים אז את כל מסכת פסחים, ודבר זה עשה בכל שנה כל ימי חייו.

כז

אנשי שלומינו מספרים על הרה״צ ר׳ הירש לייב הרב מברסלב שקיים שלשה פעמים את תשובת הקנה (תשובת בעל הקנה הוא מהתשובות הכי קשים לצום ששה שנים רצופים ועוד סיגופים עצומים וכו׳), והוא קיים זאת שלשה פעמים הוא היה בנו של הרה״ק ר׳ אהרן ז״ל הרב מברסלב תלמיד רבנו ז״ל אשר ידוע שרבנו ז״ל מינה אותו להיות רב בעיר ברסלב ואחר הסתלקות אביו בשנת תר״ה נתמנה על מקום אביו לכהן ברבנות בעיר ברסלב והיה עובד ה׳ גדול מאד בהתלהבות עצומה ואנשי העיר פחדו ממנו מאד מאד, וכיבדו אותו בכבוד גדול עד מאד.

כח

מוהרא״ש נ״י (זי"ע) אמר: שצריכים לבקש הרבה ממנו יתברך בכל יום ובכל שעה שלא יטעה את עצמו כלל כי בזה העולם יכולים ליפול בטעותים ובמכשולות רבים ולולא תפילה לא יכולים להינצל מזה בשום אופן שבעולם.

כט

ותמיד חוזר מוהרא״ש נ״י (זי"ע) את דברי רבנו ז״ל שאמר "את זה תקבלו מאתי שלא להניח עצמו להעולם להטעות שלא יטעה אותו העולם, כי לא נמצא אחד שיהיה לו קץ וסוף טוב מן העולם" (עיין שיחות הר״ן סימן נ״א).

ל

מוהרא״ש נ״י (זי"ע) אמר: שעיקר הטעות הוא בעבודת השם יתברך שבזה מטעה את עצמו מאד מאד, כי בגשמיות אפילו הכי שוטה יש לו שכל לעצמו, וימציא לעצמו אוכל לאכול מתחת האדמה וכו', ולא ילך לישון רעב רק יעשה כל מיני פעולות שבעולם להשיג אוכל להחיות עצמו וכו', לא כן ברוחניות שם דרכו של האדם להטעות את עצמו מאד ומכל שכן מי שמקורב אל איזה שקרן וכו' שמכניס בו דעותיו הנפסדות וכו', שאז בוודאי רחמנות גדול עליו ומטעה את עצמו עד מאד כי יכול לעבור יום אחר יום ולא ילמוד תורה הקדושה כלל, ומכל שכן שלא יתפלל אליו יתברך ומכל שכן וכל שכן שלא יקיים את המצוות עם שמחה וכל זה מריבוי כפירות ואפיקורסות שנכנס בו, שמכל זה הוא מטעה את עצמו מאד ועל דבר זה צריכים רחמים רבים בכל יום ויום.

זה כרוז, בודקים אותך!

למה לא נתן דוד המלך לשר צבאו להרוג את שמעי בן גרא? דקה של התחזקות מהצדיק רבי יצחק לעזער שליט"א

ברית לנכד הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א

כשם שנכנס לברית • בביהמ"ד דחסידי ברסלב "היכל הקודש" ביבניאל נערכה שמחת הברית לנכדו של הרה"צ רבי יצחק לעזער שליט"א,

למה הצדיק צריך גבאים ואי אפשר להיכנס אליו ישירות?

שאלה: מאת חנה:לכבוד הצדיק מוהרא"ש שליט"א. אני מקווה שהצדיק לא יקפיד שאני שואלת, אבל השאלה חשובה לי: למה הצדיק צריך

זאת התורה פרשת לך לך

חידושי מוהרא"ש – פרשת לך לך חידושים יקרים של מוהרא"ש זי"ע מתוך ספר "זאת התורה" על סדר הפרשיות אשר נאמרו ברבים ללהב

אני גרוש, ואני מבטיח לקיים את דברי הרב כדי למצוא את זיווגי

שאלה: מאת שמעון:שלום למוהרא"ש. אני גרוש בן עשרים ואחת, ואני רוצה ברכה לזיווג ומבטיח לקבל בשלמות קבלה אחת שהרב יאמר.

כשהייתי בארץ ישראל לקחתי אבן מצפת כמזכרת. האם יש בזה בעיה?

שאלה: מאת אברהם:כשהייתי בארץ ישראל הייתי בצפת, ומגודל התשוקה לקדושת ארץ ישראל נטלתי אחת מאבני המקום שם כדי שיהיה לי

שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן