campulung-dawn-fields-56875

סיפורי מעשיות "מחיגר" (דף נ"ב) פרוש מ' "תוך הנחל" ה׳תשס״ד

בוקר שבת קודש פרשת אחרי־קדושים ה׳תשס״ד בעת קידושא רבה, דבר מוהרא״ש ז״ל דבורים נוראים ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רבנו ז״ל במעשה מחיגר מעשה ג׳ דף נ״ב; עין שם.

שיהיה העולם מלא עם בני אדם שמכירים את ה׳

פתח ואמר מוהרא״ש ז״ל, רבנו ז״ל מספר: מעשה בחכם אחד קודם מותו קרא את בניו ומשפחתו, וציווה אותם להשקות אילנות – כי תכלית בריאת האדם היתה, שיזכה להכיר את הקדוש ברוך הוא, ושייגלה אמיתת מציאותו יתברך לשאר בני אדם, כי זהו עיקר מצות פריה ורביה – שיוליד בנים בזה העולם שיכירו את הקדוש ברוך הוא, וכן מדור לדור, ובזה שאדם מעמיד תלמידים שמכירים את הקדוש ברוך הוא, ותלמידים אלו מעמידים תלמידים אחרים, בזה משלימים את תכלית כוונת הבריאה, שיהיה העולם מלא עם בני אדם שמכירים את הקדוש ברוך הוא, וזוהי שלמות האדם שיהיה למעלה ולמטה (לקוטי מוהר״ן חלק ב׳ סימן סח), שאפילו אחר הסתלקותו למעלה, תישאר דעתו גם למטה בבניו ובתלמידיו שממשיכים את דעתו בעולם (עין לקוטי מוהר״ן חלק ב׳ סימן ז׳). וזהו עניין צוואת החכם כאן, שצווה לבניו ׳להשקות אילנות׳, הינו להשקות בני אדם הנמשלים לאילנות, וכמו שכתוב (דברים כ, יט): "כי האדם עץ השדה", ולקרב אותם אל הקדוש ברוך הוא, כי צריכים להשקות אותם שהם עדין מבחוץ, עם מעיין התורה והאמונה, עד שיצמחו ויגדלו להיות אילנות חזקים וטובים, ועד שהם ימשיכו לגלות כבודו יתברך בעולם, שזהו (משלי ה, טז'): "יפוצו מעיינותיך חוצה", שהמעיינות יפוצו לאותם שהם מבחוץ, עד שיכירו כולם את כבודו יתברך (לקוטי מוהר״ן חלק א׳ סימן י׳).

זה מה שנשאר מן האדם לאחר הסתלקותו

גם יש לכם רשות לעסוק בשאר פרנסות אבל בזה תשתדלו להשקות אילנות – כי לא כל אחד מסוגל להקדיש כל ימיו ושנותיו לעניין זה לבד של קרוב רחוקים, ולכן בודאי יש רשות לעסוק בשאר פרנסות, אבל "עיקר" ההשתדלות יהיה להשקות אילנות ולקרב רחוקים, כי זה מה שנשאר מן האדם לאחר הסתלקותו, ובזה הוא משאיר דעתו למטה בזה העולם, ואז הוא למעלה ולמטה בבת אחת, ועל פי רב יכול האדם לעשות את זה עם הפרנסה שלו בעצמו, הינו על ידי שיש לו קשר ושייכות עם בני אדם בעת עסקי פרנסתו, דיקא אז יכול לדבר עם מכיריו ומידעיו דבורי אמונה ויראת שמים, נמצא, שמהפך כל עסקי פרנסתו לעבודת הקודש, ומקדש שמו יתברך בכל העולם כלו.

עיקר שלמות האדם שילך בכל יום מדרגא לדרגא

אחר כך נפטר החכם, והניח בנים, והיה לו בן אחד שלא היה יכול לילך, והיה יכול לעמוד, רק שלא היה יכול לילך – כי עיקר שלמות האדם שיהיה נקרא "מהלך" בזה העולם, וילך בכל יום מדרגא לדרגא, שזוהי מעלת האדם על מלאך שנקרא "עומד", כי מלאך עומד תמיד על מדרגה אחת, ואינו עולה ממדרגה למדרגה, אבל בן אדם נברא להיות מהלך תמיד, וכמו שנאמר אל יהושע כהן גדול (זכריה ג, ז): "ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה", ועל כן הבן החיגר הזה שלא יכול ללכת, בודאי היה חסר לו הרבה, אבל על כל פנים היה יכול לעמוד, והיה יכול לעמוד על עמדו ולהתחזק, ולכן סוף כל סוף נתרפא, וזכה להיות מהלך באמת.

עיקר התכלית שגם הוא יתחיל להיות "משפיע"

והיו אחיו נותנים לו סיפוק די פרנסתו, והיו מספיקים אותו כל כך עד שנשאר לו – הינו שהיו אחיו מחזקים אותו, ונותנים לו סיפוק והתחזקות, עד שלאט לאט נשאר לו דבורים גם לחזק אחרים, שזהו עיקר התכלית וכנ״ל. והיה אותו הבן (שלא היה יכול לילך) מקבץ על יד על יד ממה שנשאר לו, עד שקיבץ סך מסוים, וישב עצמו, למה לי לקבל הספקה מהם, טוב שאתחיל לעשות איזה משא ומתן – כי אין זו תכלית שיהיה אדם "מקבל" כל החיים, ויהיה תלוי בדעת אחרים שהם יחזקו אותו, רק עיקר התכלית שגם הוא .יתחיל להיות "משפיע", ומן דבורי ההתחזקות שכבר שמע, .יתחיל להשפיע מטובו לאחרים ולעזור להם.

על כל פנים, חברו יהיה איש כשר באמת

ואף שאינו יכול לילך, יעץ בדעתו לשכור לו עגלה ונאמן ובעל עגלה וייסע עמהם ללייפסיק, ויוכל לעשות המשא ומתן, אף שאינו יכול לילך – כי זוהי מדרגה גדולה, שאף אם אדם אינו יכול להיות איש כשר באמת בתכלית השלמות, שירצה, שעל כל פנים, חברו יהיה איש כשר באמת (שיחות הר״ן סימן קיט), ובשעה ששמע מוהרנ״ת ז״ל שיחה זאת מרבנו ז״ל, נדמה לו כדבר פשוט, כי מי הוא זה שאינו רוצה לראות בטובת חברו, אבל אחר כך, כשהתבונן בטבעיות בני אדם, ראה היטב איך שמידת הקנאה אינה מניחה אדם לראות הטוב אצל אחרים, ואם אינו יכול להגיע אל איזו מדרגה חשובה בחיים, ניחא לו שאף אחד לא יגיע אליה, ולכן כשהחיגר רצה לצאת ולדבר עם אחרים, אף על פי שהוא בעצמו אינו יכול לילך, זוהי מדרגה גדולה מאד, וזה מה שעזר לו סוף כל סוף למצוא את רפואתו.

והשם יתברך יזכנו לעסוק בקרוב רחוקים כל ימינו, עדי נזכה לגלות כבוד מלכותו יתברך בכל העולם כלו, ולראות בישועתן של ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן.

שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן