המכתב-השבועי

המכתב השבועי פ' שלח ה'תשע״ט מאת מו"ר הרה"צ שליט"א

בעזרת ה׳ יתברך יום ו׳ ערב שבת קודש לס' נשא [בא״י] במדבר [בחו״ל] ד׳ סיון ה׳תשע״ט

החיים והשלום וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל אנשי שלומנו היקרים הגרים ביבנאל עיר ברסלב, עיר השמחה, ודי בכל אתר ואתר, הוי״ה עליהם ישרה שכינתו תמיד.

השבת קוראין פרשת נשא בארץ ישראל ופרשת במדבר בחוץ לארץ, והוא ערב חג השבועות, חג קבלת התורה הקדושה, ויש לרמז בחיבור שני פרשיות אלו, נשא – במדבר, שעל ידי שאדם תמיד נושא על שפתיו דיבורים קדושים של תורה ותפילה [במדבר מלשון דיבור], זוכה לקבל את התורה בשלימות, כי הכל תלוי בדיבורי פיו של אדם, אם הוא נזהר מלדבר דיבורים רעים, ודיבורי ריב ומחלוקת וכו, ומקיים (תהלים טז ד) ובל אשא את שמותם על שפתי, רק מכניס כל דיבורי פיו בדיבורים קדושים, ונושא על שפתיו שבחיו ותהילותיו יתברך, על זה זוכה לקבל את התורה בשלימות, ויהיה לו אהבה וחשק גדול ללמוד תורה בכל עת.

אחיי ורעיי היקרים! בקשה אישית לכולכם! אנא תתאחדו ותתחברו יחד כל אחד עם השני באהבה ואחדות גמורה! קבלת התורה תלויה באחדות, וכמו שכתוב (שמות יט ב) ויחן שם ישראל נגד ההר, ופירש״י כאיש אחד בלב אחד, שלא מספיק "איש אחד" אלא שצריכים גם "לב אחד", כי "איש אחד" יכול כל אחד ואחד לומר אני הוא ה״איש אחד", ושכולם יעשו כמוני, אבל מיד שיש "לב אחד", שכל הלבבות מתאחדות כאחד, באהבה ואחדות גמורה, אזי כולנו נכללים באחדותו יתברך הפשוט, ואז אין לנו רק רצון אחד, לעשות רצון אבינו שבשמים, וזהו "לב אחד" בגימטריא מ״ה, שאנחנו זוכין לביטול אמיתי באור האין סוף ברוך הוא, ונתקיים בנו (שמות טז ז) ונחנו מה, שאנו קשורים ודבוקים בו יתברך, כי שמו יתברך במילוי אלפי״ן כזה: יו״ד ה״א וא״ו ה״א, עולה בגמטריא מ״ה, כי שם זה מורה על אחדותו יתברך עם נשמות ישראל, שמוצאים "אלופו" של עולם [אלפי״ן], בתוך כל פרט ופרט של הבריאה, ולכן אד״ם בגימטריא מ״ה, כי דייקא זהו שלימות האדם, כשמבטל ישותו לגמרי, ונכלל באחדותו יתברך לגמרי.

והיות שהשם יתברך זיכה אותנו במתנת חינם עם קהילה קדושה כזאת בלי עין הרע – בן פורת יוסף] וכן עם בית מדרש נפלא כזה, שהכל רק מתחיל להתפתח בעזרתו יתברך, לכן עלינו לשמור מאד על האהבה והאחדות שבינינו, בלי שום פירודים ופילוגים כלל, ובקשתי חזקה מאד, שאף אחד לא יתערב בעניני נוסחי התפילות ומינוי החזנים וכו', כי הכל הולך כפי ההדרכה שהדריך אותנו מוהרא״ש הקדוש זי״ע, ומניתי על זה גבאים נאמנים, שרק הם יעסקו בזה, ואין לאף אחד להתערב בזה, ועל ידי שישרה אהבה ואחדות בינינו, יעלו ויתקבלו כל התפילות שלנו לפני אבינו שבשמים לרחמים ולרצון, וימלא השם יתברך כל משאלות לבנו לטובה, ונזכה לראות בישועת ה׳ בכל ענין, אמן ואמן.

המאחל לכם שבת שלום ומבורך וחג מאיר כשר ושמח!

חתימה הרב לעזער

בעזרת ה' יתברך יום ו' עש"ק לס' שלח [בא"י] בהעלותך [בחו"ל] ח"י סיון ה'תשע"ט

החיים והשלום וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל אנשי שלומנו היקרים הגרים ביבנאל עיר ברסלב, עיר השמחה, ודי בכל אתר ואתר, הוי"ה עליהם ישרה שכינתו תמיד.

השבת קוראין פרשת שלח בארץ ישראל ופרשת בהעלותך בחוץ לארץ, ויש לרמז בפשטות בחיבור שני פרשיות אלו, בהעלותך – שלח, שמיד שאדם זוכה להדליק אור המנורה שיש בפניו, היינו שני עיניו, ושני אזניו, ושני נקבי חוטמו, ופיו, ושלהבת לבו עולה מאיליה, היינו שתמיד בוער באש קדוש אל השם יתברך, אזי חוב קדוש עליו ל"שלח" אותו האור החוצה, ולהאיר כל העולם עם אורו יתברך, ולזכות עוד נשמות ישראל שיתקרבו אל האור הזה, וכמו שהיה בבית המקדש, שהחלונות בבית המקדש היו צרות מבפנים ורחבות מבחוץ, כדי שיצא אור המנורה לכל העולם כולו, ולכן מיד שזוכה ל"בהעלותך" את הנרות, אזי יקיים "שלח", וישלח האור לחוץ, ויאיר כל העולם כולו עם אורו יתברך האין סוף.

אחיי ורעיי היקרים! באתי לעורר אתכם על דבר חשוב ויקר מאד, כידוע יש שיעור נפלא בכל מוצאי שבת קדוש על הלכות טהרה ועל השקפת החיים, מאת הרב גד סולומון שליט"א, והוא שיעור חשוב מאד, הנמסר באופן פשוט וברור השווה לכל נפש, וכדאי "לכל אנשי שלומינו" להשתתף בשיעור הזה, לא רק חתנים ואברכים צעירים, אלא גם הנשואים מכמה שנים וכו', כי הלכות והשקפות אלו נצרכים לכל אדם בכל זמן, ולא שייך לומר כבר למדתי, ואני יודע את הכל, כי אין בית המדרש בלי חידוש, ואם הרב הקדוש רבי אורי "השרף" מסטרעליסק זי"ע למד הלכות טהרה "אלף פעמים"!, ואמר שבזכות זה זוכים להינצל מכל מכשול, אנן מה נענה אבתריה, ולכן בואו ונתעורר מחדש, לבוא בצאת השבת, להשתתף בשיעור נפלא זה, וניקח התעוררות וקדושה לכל ימות השבוע, והקדוש ברוך הוא ישמור אותנו מכל רע, ונזכה להמשיך עלינו קדושה וטהרה עליונה, ונהיו חבוקים ודבוקים בו יתברך תמיד מעתה ועד עולם אמן ואמן.

המאחל לכם שבת שלום ומבורך.

חתימה הרב לעזער
שלום לכם!
איך אפשר לעזור?
Powered by
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן