airport-519020_1280

אני נוסע לטיול בפולין, הצדיק יכול לברך אותי?

שאלה:

לכבוד מורנו ורבנו, השם יתברך יתן לכם חיים טובים ובריאות איתנה. רציתי להודות לכם על כל כל התפילות שאתם מתפללים בעבורי, ומאז הדרשה באומן ברוך השם זכיתי לסיים שניים מקרא ואחד תרגום והכל בזכותכם.

רציתי לבקש מהצדיק ברכה, בעוד שבועיים אני יוצא עם משלחת של מד"א לפולין, בתוכנית הולכים למקומות בהם היו יהודים במלחמת העולם ולגטאות. וברוך השם גם פעלתי אצל מארגני המסלול שנלך לציון הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע, רציתי לבקש אם הצדיק יוכל להתפלל עלי שנלך לשלום ונחזור לשלום בבריאות איתנה.

כמו כן רציתי להגיד לצדיק שאני מוסר נפש למען הצלחת מוסדות החינוך לעזור שם בכל הענינים ואני בקשר עם … על כל מה שקורה שם ואני דואג שהצוות שם יעשה את הנדרש למען הילדים, אם הצדיק יוכל להתפלל עלי שאצליח למענם ולעשות בשבילם הכי טוב שבעולם.

אוהב אותכם מאוד ומתפלל שתגורו כאן ביבנאל לצמיתות. 

בברכה … תלמידכם

השאלה התקבלה במערכת האתר והועברה למו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א אשר השיב במכתב מחייה נפשות.

 

תשובה:

יום א' לסדר נח כ"ח תשרי תש"פ
 
החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת ידידי … נרו יאיר ויזרח.
 
לנכון קיבלתי מכתבך ושמחתי כעל כל הון לשמוע שאתה מתחזק לסיים כל שבוע את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום, אי אפשר לתאר ולשער גודל הזכות הזה, ואקווה להקדוש ברוך הוא שתמשיך בזה כל השנה, ותזכה לסיים כל התורה, ביחד עם כולם בשמחת תורה בשנה הבאה עלינו לטובה, וזה יביא לך שפע ברוחניות ובגשמיות גם יחד, וכמו ששמעתי ממוהרא"ש זי"ע, שאם מתחילים כבר בתחילת השנה בפרשיות בראשית נח לך, ללמוד שנים מקרא ואחד תרגום, זה סגולה לפרנסה בשפע, כי סופי תיבות  בראשית' נח' לך' הם חת"ך שהוא השם של פרנסה, כמו סופי תיבות פותח' את' ידיך', וזה יביא לך גם שמחה בחיים, כי הם גם סופי תיבות והיית' אך' שמח', ולכן חזק ותתחזק בזה מאד, כי הוא חלקך לנצח נצחים.
 
בענין נסיעתך למקומות הקדושים בפולין וכו', הקדוש ברוך הוא יצליח את דרכיך, ותזכה לפעול כל משאלות לבך לטובה, ובפרט אם תזכה להיות אצל ציונו הקדוש של הרה"ק הרבי רבי אלימלך זי"ע בעיר ליזענסק, אין למעלה מזה, ויש קבלה, שהרבי ר' אלימלך זי"ע הבטיח שמי שיבקר את קברו לא ימות בלי תשובה, ולכן תיסע לשלום ותחזור לשלום, ותזכה גם את כל המשלחת להיות אצל הרבי ר' אלימלך זי"ע, וזכותו הגדול תגן בעד כולכם.
 
העיקר תזכור, שבכל מקום בואך תשאיר כמה דיבורים של תפלה והתבודדות אל השם יתברך, כי מן הסתם תגיע לכל מיני מקומות שאחינו בני ישראל עברו בשואה וכו', ולכן תשפוך שיחה זו תפילה אל השם יתברך בכל מקום בואך, ובזה תגרום נחת רוח גדול להשם יתברך, ויהיה טובה גדולה לנשמת החיים והמתים, ויעזור הקדוש ברוך הוא שנשמע ונתבשר בשורות טובות ומשמחות תמיד.
 
תשואות חן לך על כל מה שאתה עוזר לקהילה ולמוסדות הקדושות שלנו, והמקדוש יצליח את את דרכך תמיד.
 
המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.
 

 

הגב

avatar
  הירשם  
Notify of
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן