<p class="meta-jt" ></p> <br/>אני כן קיבלתי מתנה!

במגזין האידישאי 'מאמענט' היו"ל בארה"ב, הודפסה לאחרונה רשומה מאת כותב בשם 'זכריה מאנן' בה הוא מבקש לספר מתנה לחיים שקיבל בתור ילד קטן מחסיד ברסלב תלמיד מוהרא"ש זי"ע: נקלעתי פעם לשיחה של קבוצת אברכים שעסקו במלאכת הקודש של חינוך בתלמוד תורה, הם העלו נושאים הקשורים לחינוך ודנו בהם. אחד הדברים שנידונו היה, האם יש בכלל […]