<p class="meta-jt" ></p> <br/>טרוביץ אוקראינה: שופץ ציון המגיד הקדוש זי"ע

אגודת 'אהלי צדיקים – גדר אבות' בניהולו של הר"ר ישראל מאיר גבאי הי"ו, שיפצה וחידשה את ציונו הקדוש של הרב הקדוש ר' יקותיאל יהודה לנדא זי"ע, המכונה 'המגיד מטרוביץ'. המגיד הקדוש היה עוד מבני היכלא קדישא של מרן אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, ולאחר הסתלקותו קיבל את מרותו של המגיד ממעזריטש זי"ע. […]