האם יש עניין שאדם יקפל בעצמו את התפילין שלו?

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א. ברשותכם יש לי שאלה לשאול, אולי תוכלו להאיר עיני בענין.
שמעתי מאז ומקדם שיש לאדם לדקדק לקפל את התפילין שלו בעצמו לאחר שמסירן מעליו ולא לתת את זה לאחרים לקפל, ורציתי לדעת אם יש בזה קפידא דוקא לעשות כן, ואם יש איזה מקור לזה, כי נדמה לי שראיתי אצל מוהרא"ש זי"ע שהיה נותן לאחרים לקפל התפילין שלו, ולכן יש לי ספק אם בכלל יש מקור לעניין זה לקפל התפילין בעצמו, והייתי מאד שמח אם תוכלו להאיר עיני בעניין זה, הקדוש ברוך הוא יברך אתכם עם רוב ברכות בכל הענינים.

תשובה:

בעזרת השם יתברך יום ב' לסדר ראה כ' מנחם אב תש"פ.

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ידידי היקר לי מאד … נרו יאיר ויזרח לנצח.

לנכון קבלתי מכתבך ומאד שמחתי לשמוע הטוב ממך.

אודות שאלתך בענין קיפול התפלין, אם יש עניין לדקדק לעשות את בעצמו ולא ליתן את זה לאחרים, דע ידידי, שדבר זה מובא בספר "דברי תורה" להגאון הקדוש רבי חיים אלעזר ממונקאטש זי"ע (מהדורה ה', סימן פז) בשם אביו בעל ה"דרכי תשובה" זי"ע, שאמר כן בשם רבו הקדוש בעל ה"דברי חיים" מצאנז זי"ע, על פי מה שמובא בירושלמי: "כל הכורך תפילין בעצמו מצננין לו גיהנום", והרה"ק ממונקאטש זי"ע מעיר, שלא נמצא בירושלמי שבידינו מאמר כזה, אבל נאמן עלינו הרב הקדוש מצאנז זי"ע, שבוודאי ראה או ידע ממאמר כזה, ועל כן כל ירא ה' יזהר בזה, ויקיים אותו בתמימות ובפשיטות גמורה, עיין שם בדבריו הקדושים.

והנה פעם דיברתי עם כ"ק מוהרא"ש זי"ע אודות עניין זה, כי באמת כך היה כמו שראית, שעל פי רוב היה נוהג לתת את התפילין שלו לאחרים לקפל אותן, וכששאלתי אותו על זה, ענה ואמר בענוותנותו הגדולה: "אני מוותר על זה לעצמי, ואני מפרגן לכולם שיצננו להם את הגיהנום בשביל התפלין שלי…", ותשובתו הייתה כדרכו בקודש, שאף פעם לא התחשב עם עצמו, רק לדאוג תמיד לטובת הכלל והפרט, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.

אבל נשאר לנו חובה להביא איזה רמז וסימוכין לדברי הרב הקדוש מצאנז זי"ע, ולהמתיק את העניין באיזה פסוק או מאמר של חכמינו הקדושים, ובפרט על פי ההקדמות הנוראות שקיבלנו מרבנו ז"ל. ויש לומר בזה, כי הנה רבנו ז"ל מגלה לנו (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן לח) שסוד התפילין הוא סוד הדבקות, כי כשאדם זוכה לקיים מצות תפילין בשמחה, אזי נשאר עליו הרשימו של דבקות התפילין כל היום אפילו אחר שמסירם מעליו, וזה סימן שקים מצוות תפילין כראוי, כשנשארת אצלו הדביקות, כל היום כולו.

ויש לומר שעל שם זה כורכין התפילין בשני צדדי הבתים כמו כנפי יונה, וכמובא בפוסקים (מגן אברהם אורח חיים סימן כח סעיף ד' בשם מטה משה), כי חכמנו הקדושים אומרים, (בראשית רבה פרשה ל"ט סימן ח') על הפסוק (תהלים נה): "מי יתן לי אבר כיונה" וגו'. למה כיונה? לפי שכל העופות בשעה שהם יגעים הן נחין על גבי סלע או על גבי אילן, אבל היונה הזו בשעה שהיא פורחת ויגיעה, קופצת באחד מאגפיה ופורחת באחד מאגפיה, עיין שם, נמצא שזוהי מידת היונה, שאף פעם אינה נחה לגמרי מיגיעתה, רק אפילו אם כנף אחד נוחת, הכנף השני פורח, וזהו עוצם קדושת התפילין, שאפילו אחר הסרתן הרשימו נשארת בראשו ובזרועו של אדם, וזוכה לדביקות מיוחדת בכוח קדושת התפילין, ועל כן שמים אותן בכיסן ובנרתיקן כמו כנפי יונה, לרמז על זה, שקדושתן אינה נחה ומפסיקה מן האדם לעולם.

וכל זה יכולים לרמז בדרך נפלא בתוך הפסוק (דברים יא, יח): "וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם, ולמדתם אותם וגו', ודרשו חכמינו הקדושים (ברכות דף טו ע"ב), ולמדתם, שיהא לימודך תם, שיתן רוח בין הדבקים וכו', כגון על – לבבך, על – לבבכם וכו', ולכאורה יש להבין איזה קשר יש ללמוד תם ולרווח בין הדבקים למצוות תפילין הכתובה לפני זה? אבל על פי הנ"ל מובן מאד, כי עניין "רווח בין הדבקים" מרמז על הרווח שיש בין הדביקות של התפילין, מאז הסרתן עד שמניחן עוד הפעם, שאפילו לאחר שמסירין אותן, עדין יישאר הרשימו של הקדשה בנשמת האדם, ולא יהיו שכוחים ממנו לעולם.

וממשיכה הגמרא שם, כל הקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה מצננין לו גיהנום, שנאמר (תהלים סח, יד): "בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון"; אל תקרי 'בפרש' אלא 'בפרש', אל תקרי 'בצלמון' אלא 'בצלמות', והנה גם זה יש לפרש על דרך הנ"ל, שאדם שקורא קריאת שמע, ומדקדק "באותיותיה", היינו במצות תפילין הכתובה בתוכה הנקראת "אות", ומדקדק להמשיך על עצמו דביקות התפילין גם שאר כל היום, אפילו לאחר הסרתן מעליו, איש כזה מצננין לו גיהנום, כי אש הגיהנום מתקררת מעליו, שהרי דבקות התפילין מביאה אותו לחימום הלב, ולדבר דבורים חמים אל השם יתברך (כמבואר בתורה הנ"ל של רבנו ז"ל בסימן לח), וכל זה מקררת מעל האדם אש הגיהנום, וזוכה לדבקות אמיתית וקבועה בו יתברך.

והנה אם נסתכל בתחילת הפסוק שמביא הגמרא, אנחנו מוצאים שכל עניין התפילין והקיפול שלהם ככנפי יונה מרומז שם, כי כתיב (תהלים סח, יד): "אם תשכבון בין שפתים כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ, בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון"; "אם תשכבון בין שפתים" – מרמז על השכבת התפילין בכיסן ובנרתיקן בין הנחתן מיום ליום. "כנפי יונה נחפה בכסף" – שתשכיב אותן בכיסן בצורת כנפי יונה, מחופים עם כיסופים ורצונות, להלביש אותן עוד הפעם ביום הבא ולהמשיך על עצמך מוחין קדושים שנכנסים בך על ידן, כי זו פעולת התפילין, שאפילו אחר הסרתן מעליו – נשאר בו הרשימו שלהן תמיד, "ואברותיה בירקרק חרוץ" – אלו הם שני כנפי ואברי היונה, שעושים זכר להם בקיפול הרצועות משני צידי התיתורא, שעליהן רשומות שתי שינין, שין של ד' ראשין מצד אחד ושין של ג' ראשין מצד שני, וזהו "בירקרק חרוץ", ר"ק ר"ק גימטריא ש' ש' שהן שתי השינין החרוצים משני אברותיהם של הבתים.

"בפרש שדי מלכים" – בשעה שנשמות ישראל הנקראים 'בני מלכים' (שבת סז.), פורשים ומסלקים מעליהם התפילין הקדושות, שבהן נרשם השם שד"י, והם מקפלין אותן בעצמם בצורת כנפי יונה, להזכיר לעצמם שמצד אחד הם עכשיו מסירין התפלין מעליהן, אבל מצד שני הרשימו והדבקות של התפלין עדין נשארת עליהם – "בה תשלג בצלמון" – על ידי זה מצננין מעליהם את הגיהנום, וכמו שדרשו חכמינו הקדושים על הקורא קריאת שמע ומדקדק "באותיותיה" הנ"ל.

נמצינו למדים שמצאנו סמוכין לדברי הרב הקדוש מצאנז זי"ע, שהמקפל התפילין בעצמו מצננין לו גיהנום, כי זה עולה בקנה אחד עם מאמר חכמינו הקדושים הנ"ל כל הקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה מצננין לו גיהנום, כי "אותיותיה" מרמזות על אות התפילין הקדושות, וכמו שמרומז היטב בפסוק הנ"ל שמביאה הגמרא, כנפי יונה נחפה בכסף וגו', והבן היטב.

עצום תשוקתך להבין דרכי הצדיקים ומנהגם אילצני לכתב דברים אלו, יהי רצון שיתקבלו לרצון ולנחת רוח לפני אדון כל.

המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד בנושא:

"שַׁעֲרֵי הַשָּׁמַיִם פְּתוּחִים" • מכתב מיוחד על סגולת היום הקדוש

בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ, יוֹם ה' לְסֵדֶר תְּצַוֶּה י"ג אֲדָר תַּעֲנִית אֶסְתֵּר ה'תשפ"א. הַחַיִּים וְהַשָּׁלוֹם וְכָל טוּב סֶלָה יַגִּיעוּ וְיִרְדְּפוּ אֶל כְּלָלִיּוּת אַנְשֵׁי שְׁלוֹמֵנוּ הַיְּקָרִים, אֲנָשִׁים

האם להתחסן נגד נגיף הקורונה?

שאלה: שלום וברכה למו"ר הרה"צ שליט"א,לאחרונה מצאו חיסון נגד ה"קורונה", וקופות החולים החלו לחסן את כולם, וגם לנו הוצע על ידי קופת החולים להתחסן. אציין

דילוג לתוכן