<p class="meta-jt" ></p> <br/>הרבי הורה: לך תבקש סליחה מבעל ה'אשר בנחל'!

את הסיפור הזה שמעתי כמעט בשעת מעשה מפי ידידי ר' מאיר, אברך שגר בשכנותי בארצות הברית. ר' מאיר הינו תלמיד חכם גדול ואני זוכה להקליד את חידושי התורה שהוא מחדש. מעבר לשקידתו הגדולה בתורה, מלמד שכני היקר בחורים רבים בעלי קשיים ללמוד במסגרת ישיבתית רגילה ומחזקם ביראת שמיים.  אחד מהם הוא הבחור החסידי דניאל הלומד […]