<p class="meta-jt" ></p> <br/>הייתי בסעודה שערכתם בירושלים ביום פסח שני, מה הענין בזה?

שאלה: לכבוד מו"ר שליט"א. ראיתי שאתם נוהגים להתאסף יחד ולעשות סעודה בפסח שני, ובליל ט"ו דייקא, וכמה פעמים הייתם בעיר הקודש ירושלים, והתקבצתם שם, ופעם שמעתי שם דיבורים נפלאים. על כן הייתי מאד שמח אם אתם יכולים להסביר לי ענין פסח שני, ולשמחה מה זו עושה ביום הזה, ותתברכו מן השמים בכל מילי דמיטב. השאלה התקבלה במערכת האתר והועברה למו"ר […]