<p class="meta-jt" ></p> <br/>תמונות נדירות בפרסום ראשון • מוהרא"ש בצעירותו מפקח על משאת חייו: הדפסת הספרים

סט תמונות נדיר במיוחד, בהם נראה כ"ק עט"ר מוהרא"ש זי"ע אצל מדפיס בניו יורק, אצלו הדפיס רבבות ספרי רבינו ז"ל. כשהוא ז"ל בעצמו בא לפקח על ההדפסה יחד עם תלמידו מו"ר הרה"צ שליט"א. מן הענין לציין מה שסיפר אחד מהדפיסים לאנ"ש, שכשמוהרא"ש היה בא לביקור שכזה, היה מתנהג כ'סוחר טוב' המבין היטב בענין – מברר […]

<p class="meta-jt" ></p> <br/>תוכלו לחזק אותי לחזור על מסכת 101 פעמים?

שאלה: שלום רב לכבוד מורינו ורבינו שליט"א.מאז שזכיתי להתקרב אל רבינו ז"ל על ידי ספרי מוהרא"ש, זכיתי לחטוף הרבה לימודים קדושים בסדר דרך הלימוד, זכיתי כבר לסיים בזכות זה את כל הש"ס כולו, כעת ברצוני לחזור על מסכת חגיגה מאה ואחת פעמים, אני אוחז אחרי הפעם העשירית וזה הולך לי בקושי ובכבדות, רציתי לבקש ממכם […]