<p class="meta-jt" ></p> <br/>מורנו הרה"צ שליט"א חילק יין לעוסקים עבור הקמחא דפסחא

מורנו הרה"צ ראש חבורתנו שליט"א, חילק לקראת חג הפסח יין וברכת החג לאנשי שלומנו היקרים, שעסקו בימים לפני החג להתרים עבור חלוקת הקמחא דפסחא לכל דכפין. לאחר מכן התקיים השיעור השבועי הכנה לקראת ליל סדר הקדוש. צילום: צלם המערכת נ. נ. סולומון.