<p class="meta-jt" ></p> <br/>חג הפסח נחוג בהתרגשות רבה בעיר ברסלב: לראשונה יחד עם הרה"צ ראש חבורתנו שליט"א

חג הפסח תשפ"א יחקק באותיות של זהב בדברי ימיה של יבנאל עיר ברסלב וקהילות היכל הקודש בארצנו הקדושה, כשלראשונה זכו אנשי שלומינו היקרים לחוג את החג הקדוש בצל קורתו הטהורה של כ"ק מו"ר הרה"צ שליט"א, למותר לציין את ההתרגשות הרבה והתרוממות הנעלה שזכו להם אנ"ש תושבי ארה"ק. בשעת בין הערביים של שבת קדש, בעת התקדש […]