שאלה:

 

האם יש בספרי קודש קשר פנימי בין אלול וראש השנה לעניין הדיבור והפה, אודה מאוד אם יאיר עיניי. חיים.

השאלה התקבלה במערכת האתר והועברה למו"ר הרה"צ ר' יצחק לעזער שליט"א אשר השיב במכתב מחייה נפשות.

 

תשובה:

 בעזרת השם יתברך יום ה' לסדר כי תצא י"ב אלול – חודש הסליחות והרחמים תשע"ט

החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת ידידי חיים, נרו יאיר ויזרח לנצח.

לנכון קיבלתי מכתבך זה זמן כביר אבל מאפיסת הזמן לא הספקתי לענות עליו עד היום, ואתך הסליחה.

תדע אחי היקר, שכל עבודת אלול וימי ראש השנה הקדושים, קשורים מאד אל הפה והדיבור, כי הלא בימים אלו אנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמים, ומלכות איהי פה (תיקוני זוהר י"ז. וק"ה.), כי במה ניכר אם אדם קיבל עליו עול מלכות שמים באמת? אם מדבר אליו יתברך ומתפלל אליו יתברך בכל יום, ובכל לבו, וכמו שגילה  לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' פ"ד) דע, שעיקר התחברות ודבקות להשם יתברך הוא על ידי התפלה, כי התפלה הוא שער, שדרך שם נכנסין להשם יתברך, ומשם אשתמודעין לה, כי תפלה היא מלכות, כמו שכתוב (תהלים ק"ט) "ואני תפלה"; ותפלה לשון התחברות, כמו שכתוב (בראשית ל): "נפתולי אלקים נפתלתי", תרגומו: 'לשון התחברות', עיין שם, ורבינו הקדוש פתח לנו שער חדש בעבודת התפילה, שמלבד  התפלות הקבועות שבכל יום, שהם שחרית מנחה ומעריב, מלבד זה, יקבע לעצמו איזה זמן בכל יום לפרש כל שיחתו לפני השם יתברך בתמימות ובפשיטות גמור, כאשר ידבר איש אל רעהו והבן אל אביו, ובשפת האם שלו דייקא, וזה נקרא "התבודדות", היינו תפילה מבודדות בינו לבין השם יתברך, באיזה מקום פנוי שאין שם בני אדם, אם זה בביתו באיזה חדר מיוחד, אם זה בשדה באיזה פינה שקטה, ואם זה תחת טליתו בבית הכנסת, כשהוא מוצא את עצמו לבד עם השם יתברך, וכל זה נקרא התבודדות, והוא מעלה עליונה מאד, וכמו שאומר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' כ"ה) ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, דהיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, ולפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות ואמתלאות בדברי חן ורצוי ופיוס, לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך, שיקרבו אליו לעבודתו באמת, ותפלה ושיחה זו יהיה בלשון שמדברים בו, דהיינו בלשון אשכנז (במדינתנו), כי בלשון הקודש קשה לו לפרש כל שיחתו, וגם אין הלב נמשך אחרי הדיבורים, מחמת שאינו מורגל כל כך בהלשון, כי אין דרכנו לדבר בלשון הקודש, אבל בלשון אשכנז שמספרים ומדברים בו, קל וקרוב יותר לשבר לבו, כי הלב נמשך וקרוב יותר אל לשון אשכנז, מחמת שהוא מורגל בו, ובלשון אשכנז יכול לפרש כל שיחתו. ואת כל אשר עם לבבו ישיח ויספר לפניו יתברך, הן חרטה ותשובה על העבר, והן בקשת תחנונים לזכות להתקרב אליו יתברך מהיום ולהלאה באמת, וכיוצא בזה כל חד לפום דרגה. ויזהר מאד להרגיל עצמו להתמיד בזה מדי יום ביום שעה מיחדת, ושאר היום יהיה בשמחה עיין שם בדבריו המתוקים.‏

ועל כן בימי אלול וראש השנה הקדושים, שאנחנו מחפשים השער איך ליכנס אליו יתברך, ולהתקרב אליו יתברך באמת, אין עוד שער מעולה כמו שער התפילה, שאז האדם דבוק בו יתברך ממש, על דרך שכתוב (דברים י כא) הוא תהלתך הוא אלקיך, שהתפילה היא אלקותו יתברך ממש, וכל מה שאדם מרבה לדבר אליו יתברך, ולפרש שיחתו לפניו יתברך, הוא נכלל בו יתברך לגמרי, ומתגלה לו איך שכל העולם כולו חטיבה אחת של אלקות, על דרך שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו.) על הפסוק (דברים כו יז) את ה' האמרת וגו' וה' האמירך וגו' אתם עשיתני חטיבה אחת בעולם גם אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, עיין שם, כי על ידי האמירה והדיבור, שאדם אומר ומדבר אל השם יתברך, מתגלה לו שהכל אלקות גמור, ואין שום מציאו בלעדו יתברך כלל, ואז נודע לו ששני חטיבות אלו, הם באמת גם כן רק חטיבה אחת, כי זוכים להיכלל בו יתברך לגמרי, ונעשה אחדות אחד עם השם יתברך, וכל העולם עומד בשבילו ובזכותו (עי' היטיב בליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' נ"ב ויערב לך לעד).

 

נמצא שימי אלול וראש השנה הקדושים בנויים ומיוסדים על קדושת הדיבור והפה, ואשרי הזוכה לינצל ימים קדושים אלו בתפילה ובהתבודדות אליו יתברך, כי על ידי זה ימתיק מעליו כל הדינים, וימשיך על עצמו חסדים ורחמים גמורים, ויזכה לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו.

המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך וכתיבה וחתימה טובה, שנת שפ"ת אמת תכון לעד.

 

דילוג לתוכן