תוכלו לחזק אותי לחזור על מסכת 101 פעמים?

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

שאלה:

שלום רב לכבוד מורינו ורבינו שליט"א.
מאז שזכיתי להתקרב אל רבינו ז"ל על ידי ספרי מוהרא"ש, זכיתי לחטוף הרבה לימודים קדושים בסדר דרך הלימוד, זכיתי כבר לסיים בזכות זה את כל הש"ס כולו, כעת ברצוני לחזור על מסכת חגיגה מאה ואחת פעמים, אני אוחז אחרי הפעם העשירית וזה הולך לי בקושי ובכבדות, רציתי לבקש ממכם חיזוק על זה. יישר כח.

תשובה:

בעזרת השם יתברך יום ג' לסדר במדבר כ"ה אייר מ' למטמוני"ם תש"פ.

החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת ידידי … נרו יאיר ויזרח.

לנכון קיבלתי מכתבך.

מה אומר לך ידידי, את עוצם הזכות שיש לך שזכית לעשות סיום הש"ס אי אפשר לתאר ולשער כלל, כי בזה אתה יורש עולמות רבות בלי ספור, וכמובא בתיקוני זוהר (דף יד ע"ב), מאן דזכה להלכה חד ירית עלמא חד, כל שכן מאן דזכה למסכתא חדא, או לתרין, או לשתין, דאתמר בהון ששים המה מלכות, דכל מסכת מטרוניתא איהי בגרמה, זכאה איהו מאן דירית לה בהאי עלמא [מי שזוכה להלכה אחת יורש עולם אחד, ומכל שכן מי שלומד מסכת אחת או שתים או כל הששים מסכתות, שעליהם נאמר  "ששים" המה מלכות, כי כל מסכת היא המלכה, היינו השכינה הקדושה בעצמה] והלומד אותם זוכה להיות מרכבה להשכינה, ומאיזה עולמות אנחנו מדברים כאן? מעולמות שאין לנו בהם שום מושג מהו עוצם יפים ותפארתם, דוגמא בעלמא יכולים לקחת מעולם הזה, כמה יפיה והדרתה עם כל חלקיה ופרטיה, דומם צומח חי ומדבר וכו' וכו', וזה רק עולם גשמי, לעומת  עולם רוחני שאין לנו בזה שום השגה כלל, ועליו נאמר (ישעיה סד ג) עין לא ראתה אלקים זולתיך וגו', ולכן עליך לשמוח מאד מאד שזכית לעשות סיום הש"ס, וזכור נא שיחת רביז"ל המקובל בידינו, שמי שזוכה לעשות סיום הש"ס ממשיך עליו צלם אלקים, ולכן אשריך ואשרי חלקיך שזכית לזה.ומלבד כל זאת לקחת לעצמך משימה קדושה לסיים מסכת חגיגה מאה ואחד פעמים, האם יש לך השגה בעולם מעלת הענין הזה?! הרי מובא בספר "קב הישר" (פרק י"ד) מעשה בחסיד אחד שהיה דר בכפר קטן, ולא היה לו שום ספר רק גמרא אחת של מסכת חגיגה, והיה כל ימיו של אותו חסיד עוסק במסכת חגיגה, והאריך ימים מאוד, ולבסוף קודם מותו נתלבש אותו המסכת בדמות אשה (היינו השכינה הקדושה) והלך לפניו אחר מותו עד שהביאו אותו חסיד לגן עדן, עיין שם, ויש להבין, למה היתה סיפור זאת עם מסכת חגיגה דייקא? אבל יש לומר, שהרי מסכת חגיגה מדברת מענין קבלת פני השכינה ברגל שלשה פעמים בשנה, והלימוד באיזה ענין נחשב כאילו מקיים אותו בפועל ממש, אם כן הרי קיבל החסיד פני השכינה כל פעם שגמר המסכת, והרי זכה גם לאריכות ימים, ולכן לא בחנם באת השכינה לקראתו אחרי מותו, וקיבלה את פניו בשמחה והוליכו ישר לגן עדן.על כן חזק ותתחזק מאד להמשיך בתשוקה גדולה לגמור המסכת מאה ואחד פעמים,  וכל פעם יהיה אצלך כחדש, כי כבר אמרו חכמינו הקדושים (חגיגה  ט ע"ב) אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים, להשונה פרקו מאה ואחד פעמים, שזה נקרא "עובד אלקים", וזה נקרא "לא עבדו" עיין שם, ואמרו צדיקים בשם הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, שהרמז ב"מאה פעמים ואחד" הוא, שילמד מאה פעמים ביחד עם אחד, היינו עם יחידו של עולם, הקדוש ברוך הוא, והלימוד יהיה לשם שמים, כדי להתדבק בו יתברך, וזה נקרא "מאה פעמים ואחד", ותראה ידידי פלאי פלאים, שמאמר זה נמצא דייקא במסכת חגיגה, המסכת שמדברת מקבלת פני השכינה, ומלמדת אותנו איך להפוך כל ימינו אל חגים ומועדים ולשמוח עם קבלת פני ה', ודווקא מסכת זו בחרת ללמוד מאה ואחד פעמים, אשריך ואשרי חלקיך.על כן תמשיך בכוחות חדשות להוציא מן הכח אל הפועל רצונך הטוב, וזכור נא דברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' קצ"ב) שעל ידי שלומד מאה ואחד פעמים, הדבר נחקק בזכרונו, וזה נחשב כאילו קיבל דמות דיוקנו של בעל המאמר לבלתי שכוח אותו, עיין שם, ומובא בספרים שהשר של שכחה נקרא מ"ס (אותיות ס"מ) ומספרו בגימטריא מאה, והלומד מאה ואחד פעמים עולה למעלה מן השר של שכחה ולכן הדבר נחקק בזכרונו היטיב, והכלי יקר (פרשת ואתחנן) אומר על זה רמז נאה, תיבת "שכח" בגימטריה 328, ותיבת "זכר" בגימטריה 227, ההפרש ביניהם הוא 101, מאה ואחד. וזה מלמד אותנו שכל לימוד ולימוד מקרב את הזיכרון ומרחיק את השכחה, וכאשר לומדים מאה ואחד פעמים שוב לא שוכחים. הרי שלך לפניך, עוצם מעלת הענין הזה ללמוד מסכת מאה ואחד פעמים, ובפרט מסכת חגיגה, על כן חילך לאורייתא ותמשיך בחשק גדול, ואקווה להשם יתברך שתבשר לי בשורה טובה כאשר תגיע ליעדך הקדוש.

המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שיעורים נוספים

דילוג לתוכן