האם עלי לברך הגומל אחרי לידה כמנהג משפחתנו או לא לברך כמנהג החסידים?

שאלה:

לכבוד מורנו הרה"צ שליט"א. רציתי להודות לכם על הדאגה, ועל כל התפילות שהתפללתם בשבילנו, ועל ההשתתפות שלכם בשמחה שלנו שגרמה לנו לשמחה עצומה.
רציתי לשאול, שמפחתי נוהגים שהאשה מברכת ברכת הגומל אחרי לידה, ביקשתי גם הפעם לברך אבל בעלי הסביר לי שאצל חסידים אין נוהגים כך, האם עלי לשנות ממנהגי עד עכשיו ולא לברך?

תשובה:

בעזרת השם יתברך יום ג' לסדר וירא ט"ז מרחשון תשפ"א
שלום רב אל … תחיה.

לנכון קיבלתי מכתבך והיה לי לשמחה גדולה להשתתף בשמחתכם, יהי רצון שיגדל … נ"י לצדיק גדול ולאילנא רברבא ותרוו ממנו ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה.

בענין ברכת הגומל אחרי הלידה, יש בזה מנהגים שונים, ספרדים נוהגים שאשה מברכת מן העזרת נשים, ועשרה גברים ששומעים ברכתה בבית הכנסת עונים אמן, אבל חסידים  לא נהגו כך, וכן בעל המשנה ברורה (אורח חיים סי' רי"ט סעיף ג') סובר שאין לאשה לברך ברכה זו, כיון שאין זו דרך ארץ שאשה תברך לפני עשרה גברים, וכן נוהגים הרבה מקהילות אשכנז, רק מנהג מקובל אצל חסידים  שאשה אחרי שיוצאת מהבית בפעם הראשונה מהלידה, תלך לבית הכנסת לשמוע בתפילה את אמירת "ברכו ה' המבורך" ותכוון באמרה "ברוך ה' המבורך לעולם ועד" לשבח ולהודות לבורא עולם על כל הטובה אשר גמל לה, וכן היו נוהגים בבית מוהרא"ש, ויעזור הקדוש ברוך הוא שתזכי תמיד לתת תודה והודאה אל השם יתברך על כל החסדים והרחמים שעושה עמך.

המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

דילוג לתוכן