הזכרתם את הפסוק "בתוך עמי אנוכי יושבת" לגבי המצב הנוכחי באומן, מה העניין בזה?

שאלה:

לכ"ק הרה"צ שליט"א.
התחזקתי מאד מהשיעור השבועי של פרשת כי תצא, וגם מהמכתב של ערב שבת שעורר לא לשקוט ולהתפלל על ראש השנה של רבינו ז"ל.
ראיתי שאתם מזכירים כמה פעמים את הפסוק "בתוך עמי אנוכי יושבת", רציתי לשאול מה הקשר של זה לקיבוץ ראש השנה, והעיקר: מה עלינו לעשות למעשה עם פסוק זה?
יישר כח על כל המכתבים, זה מעורר בי עוד פעם ועוד פעם רצונות חדשים לעבודת השם יתברך.

תשובה:

בעזרת השם יתברך יום ד' לסדר כי תבא [לאומין] י"ג אלול חודש הרחמים והסליחות תש"פ.

שלום וברכה וכל טוב סלה לקראת ידידי … נרו יאיר ויזרח.

לנכון קיבלתי מכתבך.

אודות שאלתך על מה שהזכרתי כמה פעמים בימים אלו לגבי ראש השנה את הפסוק (מלכים  ב ד יג) בתוך עמי אנכי יושבת, ואתה שואל איזה קשר יש לזה לקיבוץ של ראש השנה? תדע לך ידידי, שפסוק זה אמרה השונמית אל אלישע הנביא בראש השנה, כששאל אותה (שם) מה לעשות לך היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא, ועל זה ענתה לו  "בתוך עמי אנכי יושבת", ומבואר בזוהר הקדוש  (וירא קס ע"ב) ההוא יומא יום טוב דראש השנה הוה, וההוא יומא דמלכותא דרקיעא שלטא למידן עלמא, וקודשא בריך הוא אקרי מלך המשפט בההוא זמנא, ובגין כך אמר לה, היש לדבר לך אל המלך, מה כתיב, ותאמר בתוך עמי אנכי יושבת, מאי קאמרה, לא בעינא למהוי רשימאה לעילא, אלא לאעלא רישמאי בין סגיאין, ולא לאפקא מכללא דלהון, וכך בעי ליה לבר נש לאתכללא בכללא דסגיאין, ולא לאתייחדא בלחודוי בגין דלא ישגחון עליה לאדכרא חובוי כדקאמרן (ההוא יום היה יום טוב של ראש השנה, יום שמלכות שמים שולט לדון כל באי עולם, והקדוש ברוך הוא נקרא מלך המשפט באותו זמן, ולכן אמר לה [אלישע], היש לך לדבר אל המלך [ואוכל לפעול בשבילך איזה דבר?] ותאמר, בתוך עמי אנכי יושבת, מה אמרה? אני לא רוצה להיות רשומה למעלה לבד, אלא להיות רשומה בין הרבים, ולא לצאת מן הכלל שלהם, וכך צריך בן אדם להכלל עצמו בכלל הרבים, ולא לייחד עצמו לבד, כדי שלא ישגיחו עליו להזכיר חובותיו, כמו שאמרנו), הרי יוצא מדברי הזוהר הקדוש לימוד נפלא, שבזמן שיש דין ומשפט למעלה, אזי המעלה הכי גדולה הוא להכלל עצמו בתוך הרבים, ולבקש חסד ורחמים על הכלל כולו, ועל ידי זה גם לו יגיע ישועה, וכמו שנעשה אז עם השונמית, שאחר שאמרה כך, סיפר גיחזי לאלישע שאין לה ילדים, ונפקדה לטובה, והולידה את חבקוק הנביא כידוע.

ועל כן בימים אלו שכולם דואגים וחוששים מגזירת העמים שלא יסגרו הגבולות להגיע לציון רבנו ז"ל על ראש השנה חס ושלום, העיקר לזכור הכלל הזה "בתוך עמי אנכי יושבת" ולהתפלל על הכלל כולו, שנזכה כולנו להגיע לשם ולפעול שנה טובה, והן אל כביר ולא ימאס, שאין הקדוש ברוך הוא ממאס בתפילת הציבור, שהוא תפילה הנעשית בהתקשרות לכל הצבור, וכמבואר בדברי רבנו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' נ"ז) שתפילה בצבור נקראת כשאדם כולל את עצמו בתוך הרבים, מן הגדול שבגדולים עד הקטן שבקטנים, צב"ר ראשי תיבות צ'דיקים ב'ינונים ר'שעים, עיין שם, ועל זה עלינו להתעורר ביותר בימים אלו, להתפלל על הכלל כולו, וכך יהיה לכולנו ישועה שלימה בעזרת השם.

המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך ושנזכה להיפגש אצל ציון רבנו ז"ל לחיים ולשלום לשמחה ולששון.

דילוג לתוכן