החרדים אינם זוכרים את החיילים שנהרגו?

שאלה:

לכבוד מורינו הרב שליט"א, תהילה לאל חי אני בעל תשובה שנים רבות וזכיתי במתנת חנם להתחתן ולהקים בית חרדי ונאמן לה' ולתורתו, אבל יש לי שאלה אחת שמבלבלת אותי מדי פעם לפעם, ובפרט בימים אלו, ואולי כבוד הרב היה יכול לפתור לי את זה, והייתי מאד אסיר תודה לכם על זה.

ידוע שקבעו כאן בארץ ישראל יום שנקרא "יום הזיכרון" לזכרון של חיילים שנהרגו ונפצעו במלחמות שונות כאן בארץ, ואני יודע היטב מה זה, כי גם אני הייתי חייל גולני ולוחם בשדה קרב, וראיתי את המוות לפני עיני, ואיך שחברים שלי נפלו ונעדרו רחמנא ליצלן, ולכן אני רגיש מאד לדבר זה, אבל מה שמבלבל אותי קצת הוא, שלא ראיתי התייחסות מיוחדת לזה בין החרדים וחסידים ואנשי מעשה, ואינם עושים מזה עסק גדול, וכי לא כואב להם על הנשמות שנפלו ונעדרו, אפילו אם לא היו כל כך חזקים ביהדות ובקיום המצוות, אבל הרי היו אחינו בני ישראל, וכל ישראל ערבים זה לזה, וכי אין עלינו להשתתף בצערם ולעשות משהו לכבודם ולזכרם? תמחלו לי מאד על השאלה אבל אינני שואל לקנטר חס ושלום, רק לבקש הסבר ופתרון לדבר כדי שינוח דעתי, וכאמור הייתי מאד אסיר תודה אם תוכלו לעזור לי בענין. השם יתברך יברך אתכם באריכות ימים ושנים טובים. 

תשובה:

בעזרת ה' יתברך, יום ה' לסדרי טהרה ג' אייר י"ח למ"טמונים ה'תשפ"א

החיים והשלום וכל טוב סלה לקראת ידידי … נרו יאיר ויזרח לנצח.

לנכון קיבלת מכתבך.

השאלה שלך שאלה עדינה ורגישה מאד ואנסה לענות לך כפי המתנוצץ בלבי, ויהיה נא ה' בעזרי שאוכל להרגיע את נפשך ולהאיר עיניך בענין.

אין שאלה וספק שכל אחד מישראל מחויב להשתתף בצערו של חבירו, ולשאת עול עמו בעת אבלו ודאבונו ולנחם אותו בכל דרך שרק אפשר, כי כל נשמות ישראל הם קומה שלימה אחת גדולה, וכולם ענפים חשובים של אילן אחד גדול, וכולם ערבים זה לזה, והנוגע לאחד נוגע לכולם, השאלה היא מה עושים כדי להשתתף בצערו של השני, ומהו ענין של הזיכרון מצרת חבירו, האם בזה שמשמיעים צפירה ארוכה בכל עיר ועיר, וכולם עומדים לדקה ויוצאים מן הרכבים ומפסיקים כל מה שבידם, בזה יוצאים ידי חובת הזכירה?! מה קרה לפני זה ומה קורה אחר כך?! הלא אנחנו ערבים זה לזה לזכות נשמות ישראל עם חיים טובים ועם חיים נצחיים, ומה אנחנו משקיעים בתוך הערבות הזה? האם איכפת לנו שיש מילוני אחינו בני ישראל שלא יודעים כלום מיהדותם, ומסתובבים בעולם כצאן שאין להם רועה, ואין אף אחד מרחם עליהם כלל? 

כמה מסכנים הם אלו הנשמות שנהרגו ונעדרו בקיצור ימים ולא זכו בחיים חיותם לרכוש לעצמם כמות מכובדת של תורה ומצוות שילוו אותם לחיי עולם הבא, הן אמת שמי שנהרג מחמת שהוא יהודי, זה נחשב למיתה על קידוש ה', ומעלתם גבוה מאד, אבל עם כל זה צריכין לדאוג לתיקון נשמתם בפרטיות, ולמלאות את החסר להם מן התורה והמצוות.

ועל כן יש חובה תמידית עלינו לזכור נשמות ישראל ומה שעבר ועדיין עובר עליהם, ולנסות בכל מיני דרכים לעזור להם בכל צרכיהם הן ברוחניות והן בגשמיות, וכשקובעים יום אחד בשנה ל"יום זכרון" וכולם עומדים בטל לאיזה דקה ספורה, וחושבים שבזה יוצאים ידי ה"זכרון", זה נדמה למזימת הגויים באיזהו מדינות, שייצרו מושג של "יום האבא" או "יום האימא", ופעם אחת בשנה זוכרים את האבא והאימא ומכבדים אותם, בשעה שעל פי התורה חובה עלינו בכל יום ויום לזכור ולכבד את האבא והאימא, הן בחיים חיותם בעולם הזה והן לאחר להסתלקותם לחיי עולם הבא, וכן הוא בענין זכרון חללי עמינו שנפלו ונהרגו במלחמות האויב ונפגעו בפעולות איבה, עלינו לזכור אותם תמיד ולבקש עליהם רחמים ולעשות משהו לעילוי נשמתם ולטובת זיכרונם,  ומה טוב ומה נעים באם היו מתקנים שבזמן של הצפירה הזאת הנהוג, היו כולם מוציאים מכיסם ספר תהלים או ספר משניות, ואומרים איזה מזמור תהלים או פרק משניות לעילוי נשמות הנהרגים והנעדרים, זה היה נחשב לזכרון אמיתי!

ותדע ידידי היקר, שזהו פעולת הצדיקים שבכל דור ודור, שהם מוסרים נפשם לתקנת אנשי הדור, הן לנשמות החיים והן לנשמות המתים, ומנסים בכל מיני אופנים לזכות אותם עם תורה ומצוות, ועם אמונה ויראת שמים, ולהכניסם תחת צל כנפי השכינה, וכמבואר היטיב בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ה) שהצדיק הוא הגנני ובעל השדה הדואג לכל נשמות ישראל הגדילים בתוך הגן, ועובד וטורח בשבילם תמיד שיצמחו בטוב ובבריאות נכונה ויזכו לבוא על תיקונם הנצחי, ואשרי הזוכה להיות מקורב לצדיקים אמיתיים, כי על ידו יזכה להגיע לתיקונו האמיתי בזה ובבא לנצח.

ועל כן אל תחשוב לרגע שחסידים ואנשי מעשה אמתיים לא מתייחסים לזכרון חללי בני עמינו, ולא אכפת להם מכל מה שקרה וקורה להם, אדרבה, הם מתייחסים לכל זה מאד ועושים כל מה שביכולתם לעזור להם הן ברוחניות והן בגשמיות, ועלינו להתפלל הרבה אל השם יתברך שיהיה אחדות גמורה בין נשמות ישראל בכל מקום שהם, ויכבדו אחד את השני, ואז נוכל להכין את עצמינו לקראת הגאולה השלימה ולקבל פני משיח צדקנו, כן יהי רצון שיתקיים במהרה בימינו אמן ואמן.   

הדורש שלומך באהבה ומאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

דילוג לתוכן