מדוע נקרא בית המקדש "בית הבחירה"?

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א. אולי תוכלו להאיר את עיני בדבר שאלה אשר עולה על לבי זה זמן רב, ובפרט בימים אלו שלאחר תשעה באב שמדבר הרבה מנחמת ציון וירושלים ומבנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, מהו פירושו של "בית הבחירה" שהוא כינוי המזכר בכל מקום לבית המקדש, וכן נקראים הלכות אלו שמדברים מבנין בית המקדש בספרי הרמב"ם, "הלכות בית הבחירה", למה זה נקרא כך "בית הבחירה", ומהו המשמעות של שם זה? רוב תודות על הקדשת הזמן לענות לשאלות, יברך אתכם הקדוש ברוך הוא בכל הברכות.

תשובה:

בעזרת השם יתברך יום ה' לסדר ראה כ"ג  מנחם אב תש"פ

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ידידי … נרו יאיר ויזרח.

לנכון קיבלתי מכתבך.

בענין שאלתך בכינוי שם של "בית הבחירה" לבית מקדשינו, שתבנה ותכונן במהרה בימינו. מאיפוא נובע השם השם הזה ומהו משמעותה?

לפי פשוטן של דברים, השם מגיע מאשר כתוב בפרשת ראה (דברים יב ה) כי אם אל המקום אשר יבחר ה' אלקיכם וכו' וכן אחר כך הרבה, בכל המשך ספר דברים, "במקום אשר יבחר ה' וגו", כי מקום המקדש הוא המקום אשר בו בחר השם יתברך להשרה את שכינתו שם , ועל שם בחירת השם יתברך במקום הזה לבנות עליו בית המקדש, קיבלה שם "בית הבחירה".

ובדרך רמז יש לומר שבית הבחירה נקראת על שם שהוא המקום אשר בחר ה' לעקידת יצחק, כי הר המוריה הוא המקום שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח, שזכות זה קיימת לישראל לכל דורות, ועל כן  יבח"ר בגימטריא ב"י יצח"ק, כי זכותו של יצחק אבינו עומדת וקיימת מהר המוריה להמתיק הדינים מעל ישראל בכל הדורות ולהמשיך להם השפעות טובות ברוחניות ובגשמיות.

עם כל זה צריך קצת הסבר למה נקרא "בית הבחירה" בלשון הווה, כאילו הוא דבר המהווה ונעשה בכל עת, ולא "בית הנבחר", שמשמעותה בית אשר נבחר מכבר.

ויש לומר שמונח בזה לימוד נפלא על פי ההקדמות הנפלאות של רבנו ז"ל, והוא ענין של בנין "בחירתו" של אדם, שעליו לעלות בכל פעם מדרגה לדרגא, ולבחור בכל פעם לעשות רצונו יתברך ולהתגבר על יצרו, עד שיזכה להגיע למדריגת מלאך, ושיתבטל כח בחירתו ויהיה אצלו רק "ידיעה" היינו ידיעת אמתת מציאותו יתברך לבד, ואז יידע שהכל כאשר לכל אלוקות גמור הוא, ויתבטל הבחירה לגמרי (עי' היטב ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' כ"א סעיף ד').

וזהו ענין בנין "בית הבחירה" שאנחנו מצפים אליה בכל עת, היינו שיהיה בנוי אצלינו "בית הבחירה" עד שהבחירה שלנו יתייחד עם הידיעה באחדות גמורה, וכל הבחירה יהיה לדעת שהכל אלקות גמור, והוא מרומז בדברי המגיד בליל פסח "על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת עלינו וכו' והכניסנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה לכפר לנו על כל עוונותינו, שבנין בית הבחירה הוא לנו לכפרת עוונותינו ממש, כי כפי שאדם בונה את הבחירה שלו, והולך ומתקדם לבחור בכל פעם בטוב ולעלות להשגה יותר גבוה, בזה נתכפרים כל עוונותיו.

וזה על כל אדם לדעת, שתמיד הבחירה בידו, ואין לו לחשוב שכבר נתיישן הרבה במעשיו הרעים עד שכבר אין לו בחירה, כי אלו הם דברי רבנו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' ק"י), שכותב מוהרנ"ת ז"ל  שמעתי שאיש אחד שאל אותו: כיצד הוא הבחירה? השיב לו בפשיטות: שהבחירה היא ביד האדם בפשיטות, אם רוצה עושה, ואם אינו רוצה אינו עושה. ורשמתי זאת, כי הוא נצרך מאד, כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאד, מחמת שהם מרגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם מאד, על כן נדמה להם שאין להם בחירה, חס ושלום, ואינם יכולים לשנות מעשיהם. אבל באמת אינו כן, כי בודאי יש לכל אדם בחירה תמיד על כל דבר, וכמו שהוא רוצה עושה. והבן הדברים מאד.

ועל כן בנין בית הבחירה זהו עיקר הקיווי והציפוי שלנו בכל עת ובכל זמן, שנזכה לבנות אצלינו את כוח הבחירה עד שיעמוד בית המקדש שהוא בנין הדעת, על תלה, וכל בחירתינו וחפצינו יהיה רק להיות חבוק ודבוק בו יתברך תמיד, ולהכלל בו יתברך לגמרי, יעזרנו הקדוש ברוך הוא שנזכה להגיע לזה, אמן כן יהי רצון.   

המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך

דילוג לתוכן