מה העיקר בחסידות ברסלב? ומי נקרא חסיד ברסלב?

שאלה:

שלום וברכה לכבוד קדושת הצדיק שליט"א. תודה רבה על כל החיזוקים וההתעוררות שאני שומע בשיעורים המתוקים שלכם והעצות הנפלאות.

רציתי לשאול מה העיקר בחסידות ברסלב? ומי נקרא חסיד ברסלב?, יישר כח.

תשובה:

בעזרת ה' יתברך, יום א' לסדר משפטים – שקלים כ"ו שבט ה'תשפ"א 

שלום וברכה וכל טוב סלה לקראת ידידי … נרו יאיר ויזרח.

לנכון קיבלתי מכתבך.

אודות שאלתך מהו העיקר בחסידות ברסלב? ומהו חסיד ברסלב? תדע בני, ששאלה גדולה שאלת, ואם היו בני אדם יודעים התשובה לשאלה זאת היו כל בני העולם מתקרבים אל רביז"ל ונעשים חסידי ברסלב על המקום, כי רוב בני אדם מסתכלים על חסידות ברסלב כמו על כל שאר החסידיות שיש בעולם, כי לא אלמן ישראל, ותהלה לאל יש הרבה חצרות חסידיות עם אדמו"רים ומנהיגים וכו', ונדמה לרוב בני שיש עוד חסידות אחת בעולם הנקראת "חסידות ברסלב", והרבי שלהם הוא מוהר"ן מברסלב זי"ע, ובמשך הדורות התקרבו אנשים אליו והם נקראים "חסידי ברסלב", בשעה שאין מתחילים להבין ולהשיג כלל מהו באמת "חסידות ברסלב" ומי נקרא "חסיד ברסלב", ומי הוא זה מוהר"ן מברסלב זי"ע, חסידות ברסלב היא מתנה לכל עם ישראל מאת הבורא יתברך שמו, והיא מתנה לכלליות נשמות ישראל ביחד, לא משנה אם אתה חסיד או ליטאי, אשכנזי או ספרדי, חרדי או עממי, מוהר"ן מברסלב זי"ע הגיע לעולם בשביל כולם, ולקרב כל העולם כולו אל הבורא יתברך שמו, ולהכין את העולם לקראת משיח צדקינו, בני אדם חושבים שמשיח צדקינו צריך להגיע באופן פתאומי ולהפוך כל העולם כולו ברגע אחד, ובינתיים אינם מבינים שבכל יום ויום מתקרבים ומתכוננים לקראת ביאת משיח צדקנו, וככל שאדם מכניס בעצמו "לימודי משיח צדקינו" ומתחיל לחיות עם "הוראות משיח צדקינו", הוא מקרב את עצמו ואת כל העולם כולו לקראת הגאולה העתידה, וכמו שפעם אמר הרה"ק רבי אברהם ב"ר נחמן ז"ל (בעל מחבר ספר "ביאור הליקוטים" על הליקוטי מוהר"ן), כששאלו אותו לגלות איזה דבר מ"ממגילת סתרים" של רביז"ל, וענה ואמר, "רביז"ל לא רצה שיתפרסם את הכתוב שם, ולכן אינני יכול לפרט, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לכם, כשאנשי העולם יקבלו את לימודי וספרי רביז"ל, יכולים להתכונן לקראת הגאולה", כי אז כולם יקבלו עליהם מלכות שמים על ידי מלך משיח צדקנו שיגלה לימודים אלו, ויהיה תיקון העולם באמת.

ידידי היקר, רביז"ל לא הגיע לעולם לבנות לעצמו חצר וקבוצה של חסידים ואנשי מעשה שיקראו עצמם עם שם מסוים, רביז"ל הגיע לעולם ללמד את הבריות דעה לדעת את ה', איך אדם יכול למצוא את השם יתברך בכל פרטי החיים  שלו, ולחיות חיים טובים ונצחיים בעולם הזה מעין עולם הבא, חסידות ברסלב לא קשורה לשום כת וקבוצה, ולא לשום עדה ומפלגה, אתה יכול להיות איזה חסיד שאתה רוצה, ולהיות מקורב לאיזה ראש ישיבה שחשוב בעיניך, ולקבל עליך מרות של איזה חכם ומורי שנראה אליך, ובאותו זמן להיות מקורב אל רבינו ז"ל ולהקרות "חסיד ברסלב", כי "חסידות ברסלב" זה לימוד של חיים, איך תוכל לקחת את כל הלימודים שלמדת אצל הרבי שלך, ואצל הראש ישיבה שלך, ואצל החכם ומורי שלך, ולהפוך אותם ללימודי חיים, עד שתרגיש מעין הגאולה של לעתיד לבוא, כי בן אדם שמתחיל ללמוד ספרי רביז"ל ולקיים עצות רביז"ל, שבעיקר כלולים בסדר ודרך לימוד בתורה הקדושה, ובעבודת התפילה, אדם כזה כבר נמצא במקום אחר לגמרי, וכבר מסתכל על כל העולם כולו בעיניים אחרות לגמרי, כי מבין מרחוק איך כל העולם כולו כסא לכבודו יתברך, ויכולים להתקרב אליו יתברך מתוך כל פרטי החיים ולחיות עם אשה וילדים ועם פרנסה וכו' ובאותו זמן להיות דבוק בו יתברך בדביקות אמיתי, שדבר זה קשה להסביר לבני אדם שלא טעמו בעצמם טעם רביז"ל, כי חושבים אולי זה גוזמא ודמיון בעלמא, בשעה שאדם שכבר זכה לטעום טעם רביז"ל, כבר אינו צריך כלום, רק להוסיף חיל בקיום עצות רביז"ל, ולגלות אור רביז"ל לכל העולם כולו.

ועל כן ידידי היקר, אם אתה רוצה לדעת מהו העיקר "בחסידות ברסלב", תתחיל להסתכל קצת בספרי רביז"ל, ותראה בעצמך מה רביז"ל מוכר לנו, ותסתכל ביותר בספרים הקדושים שזכינו אליהם בדורותינו אלה על ידי מוהרא"ש זי"ע שהוריד לנו את אור רביז"ל לכסף קטן, ובדרך שכל אחד ואחד יכול להבין את זה בקלות, עד שיזכה לקיים עצות רביז"ל לעובדא ולמעשה, שבעיקר הם כלולים בלימוד תורה הקדושה ועבודת התפילה, שהרי רביז"ל גילה לנו דרך כבושה בלימוד התורה, איך כל יהודי יכול לטייל בכל התורה כולה ולסיים אותה פעם אחר פעם, וכמבואר בשיחת הר"ן סי' ע"ו, ומוהרא"ש זי"ע חיבר קונטרס בשם "סדר דרך הלימוד" שבו מבואר בפרטי פרטיות איך כל ואחד ואחד יוכל לזכות לזה בקלות, וכמו כן גילה לנו רביז"ל דרך כבושה בתפילה, איך יכול כל אחד ואחד לפרש כל שיחתו לפניו יתברך בתמימות ובפשיטות גמורה, וממש להוציא כל המשא והסבל הקשה שנושא על לבו ולהשתחרר ממנה, ומי שזוכה לקיים עצות אלו של רביז"ל הרי הוא מתחיל לחיות חיים אחרים לגמרי, וטועם טעם אחרת בכל ענייני החיים שלו.  

ועל כן התשובה לשאלה שלך "מי הוא חסיד ברסלב"?, זה הוא מי שמקיים עצות רביז"ל, ולומד תורה בסדר דרך הלימוד שהורה לנו רביז"ל, ומתבודד עמו יתברך בכל יום כמו שלימד אותנו רביז"ל, הוא מקבל שם ותואר של "חסיד ברסלב", עד שיתכן שיהיה אדם "חסיד ברסלב" אפילו ליום אחד, על דרך שנמצא בגמרא (חגיגה ה ע"ב) בר בי רב דחד יומא, וכמו שהשיב מוהרא"ש זי"ע לאחד ששאל אותו על זה, אם אפשר להיות "חסיד ברסלב" ליום אחד? וענה לו מוהרא"ש זי"ע, שביום שלמד אדם הלכה בשולחן ערוך, ולמד שיעורים כסדרן בתורה כרצון רביז"ל, וגם התבודד עמו יתברך ופירש שיחתו לפניו יתברך כהוראת רביז"ל, ביום הזה נהיית ל"חסיד ברסלב", ואם גם מחר תתנהג ככה, גם מחר תהיה ל"חסיד ברסלב", וכך כל החיים, "חסיד ברסלב" זה לא כמו חסיד של חצר אחרת, שלבשתי איזה לבוש מיוחד, או הגעתי לאיזה בית הכנסת מיוחד, וכך קיבלתי שם ותואר חסיד פלוני ופלוני, חסידות ברסלב זה סוג ואופן של חיים, נשימה חיונית שמקיף את כל פרטי החיים של האדם, מי שזוכה להתקרב אל רביז"ל באמת, כל התורה והתפילה שלו לובש צורה אחרת לגמרי, כל הגשמיות שלו, כולל אכילה שתיה זוגיות פרנסה וכו' וכו' הכל הכל מאיר באופן אחר לגמרי, כי אור רביז"ל מקיף את כל חיי האדם, ומזריח בתוכו קרן של אור עד שהוא נמצא במקום אחר לגמרי, ועל דרך שפירש רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' קנ"ז) את מאמר חכמינו הקדושים (אבות פרק ד') כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם, כל המדבק עצמו לדברי תורה היוצאים מפי הצדיק, נוטל ומסלק את חייו לגמרי מחוץ לעולם הזה וכו', עיין שם, אשרי הזוכה לטעום מאור הגנוז של רביז"ל.

ועל כן ידידי היקר, אם אתה רוצה לדעת מהו "חסידות ברסלב" ומי הוא "חסיד ברסלב", תתחיל להגות בספרי ברסלב, וביותר בספרים הקדושים שנתחברו בימינו אלה על ידי צדיקים שחיו ונשמו כל ימיהם "חסידות ברסלב", וקיימו כל העצות שרביז"ל הגדירו ל"חסיד ברסלב", ואם גם תזכה להסתובב במחניהם ולהתחמם נגד אור להביות לבם, מה טוב ומה נעים, כי אז גם עליך יושפע מעריבות נעימות וידידות נועם זיוום, ואז טוב לך לנצח.   הדורש שלומך ומאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

דילוג לתוכן