שמעתי שלימוד בגמרא עם פירוש זה לא רצון הקדוש ברוך הוא, האם זה נכון?

שאלה:

שלום לכבוד הרב הצדיק. אני אברך צעיר חזרתי בתשובה בגיל צעיר מאד ומאז אני הולך בדרכי מוהרא"ש זי"ע, וגם זכיתי להיות בקשר עמו דרך מכתבים והנני משתדל להפיץ דעתו, כי אני ממש מרגיש חבור עצום אליו ז"ל, אני יודע על סדר דרך הלמוד של רבנו ז"ל ומשתדל לקיים אותו אך יש לי שאלה בנוגע ללמוד גמרא, אני לצערי לא זוכה להבין את הגמרא ללא פרוש של שוטנשטיין או כל פירוש אחר (אין לי גירסא דינקותא) אך זה לאט לאט מגיע, אך יש כמה קולות שאומרים שלמוד גמרא דרך פירוש זה לא באמת שווה, כי לא מתאמצים באמת ולא תמיד זוכרים את הדרך וזה לא לימוד שהקדוש ברוך הוא רוצה באמת שנלמד, אלא שנשבור את הראש עד שנבין (ואני יודע בעצמי שאם אני אנהג כך – אתייאש לגמרי מהלמוד), רציתי לדעת מה האמת לפי דעת רבנו ז"ל בנושא זה, והאם נשמעה דעת מוהרא"ש בעניין? ומה לגבי למוד בעיון איך לומדים בעיון איך אפשר גם למי שאין לו כלים להתחיל ללמוד בעיון?

תשובה:

בעזרת השם יתברך, יום ג' לסדר ואתחנן ז' מנחם אב תש"פ.

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל ידידי … נרו יאיר ויזרח.

לנכון קבלתי מכתבך.

אשריך שזכית לחזור בתשובה בגיל צעיר, וגם להתוודע מרבנו ז"ל, וגם להתוודע ממוהרא"ש ז"ל, שפתח לנו אורות חדשים בכל ההתקרבות אל רבנו ז"ל, כי כמעט אין נושא בעולם שלא גילה לנו מוהרא"ש ז"ל שערים חדשים בעצות ולימודי רבנו ז"ל, ואשרי אדם שהגיע לחדר רבנו ז"ל דרך שערים אלו, כי יאירו ימי חייו באור אחר לגמרי, וכמו שרואים כל זה בחוש ממש, מי שקצת בקי בהתפשטות אור רבנו ז"ל בעולם היום.

אודות שאלתך על סדר דרך הלמוד, מהי דעת רבנו ז"ל ואיך הדריך אותנו מוהרא"ש ז"ל בעניין? היה כדאי לך לעיין בשיחות הר"ן סימן ע"ו, וגם בקונטרס הנפלא "סדר דרך הלמוד" שהדפיס מוהרא"ש ז"ל, ושם תמצא מרגוע לנפשך, ושם תמצא תירוצים לכל השאלות שלך, כי רבנו ז"ל פתח לנו שערים חדשים בלימוד התורה, ובפירוש אמר שבתחילת הלמוד אין לאדם לבלבל את עצמו אם אינו מבין כל דבר, רק ימשיך לומר הדברים כסדרן, ולבסוף ממילא יבין, עיין שם היטב כל זה בשיחה ע"ו הנ"ל, ולכן אשרי הקובע לעצמו שעורים כסדרן בכל מקומות התורה, ומרגיל עצמו לומר הרבה פרקים משניות והרבה דפים גמרא וכו' וכו', ואפלו אם בתחילה אינו מבין הכל, לא יסתכל על זה כלל, כי מעלת ריבוי הלימוד עולה על הכל (שם) , ואם אדם ירגיל את עצמו ללמוד בדרך זה סוף כל סוף יראה שאין לו ראש קשה כל כך כמו שחשב, ולאט לאט יתחיל להבין את כל מה שלומד.

ובמה שכתבת "שיש כמה קולות שאומרים שלימוד גמרא דרך שוטנשטיין או כל פירוש אחר לא באמת שווה וכו'" איני יודע מי השמיע לך קולות פגומים כאלו, הרי בתחילה לא התירו בכלל לכתוב תורה שבעל פה, וכמו שכתוב (שמות לד, כז): "כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל", ודרשו חכמינו הקדושים (גטין ס' ע"ב) דברים שבעל פה אי אפשר לכתבם בכתב, אבל אחר כך בא רבנו הקדוש (רבי יהודה הנשיא) ודרש הפסוק (תהלים קיט, קכו), עת לעשות לה', הפרו תורתך, שאם לא נכתוב את תורה שבעל פה, עלולה התורה להשתכח מישראל חס ושלום, ולכן התירו לכתוב תורה שבעל פה, וכן הוא מדור לדור, שכל מה שנתקטנו הלבבות, התירו לכתוב יותר ויותר, עד שבכל דור ודור הוסיפו ספרים של פרושים ובאורים שונים כדי להקל על הלומד, ולכן מי שמכריז ואומר שאין ללמוד בספרים החדשים המפרשים את דברי הגמרא בדרך השווה לכל נפש, הוא סתם בעל נפש גבוהה וגם טיפש גדול, ואין להתייחס אל דבריו כלל, וזה רק עצה של הסמ"ך מ"ם למנוע את האדם מלימוד התורה, והוא מתלבש עצמו במצוות ואומר שאין זה מספיק יגיעה, "וצריכים לשבור את הראש", בוודאי צריכים לשבור את הראש – הראש של הסמ"ך מ"ם – שלא יתן עצות פגומות שלו להכנס בראשו של אדם, אין לנו אלא דברי רבנו ז"ל שלימד אותנו שגם אמירה בעלמא בדברי תורה נחשב ללימוד, ואם מוצאים איזה ספר כגון פרוש שוטנשטיין או כל פרוש אחר שעוזר להבין את הלימוד, הרי תבוא עליו ברכה, אבל לומר שזה מחסיר מיגיעת התורה ו"משבירת הראש" על התורה, זה למודים פגומים הבאים מעשנים סרוחים העולים על הלב ומבלבלים מח האדם, וגורם ללעוג על ספרי התורה (עיין לקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן סא), תהילה לאל יש לנו מספיק יגיעה ו"שבירת הראש" לשבת על הספר ולגרוס וגם לעיין בכל הפירושים הקלים הנפלאים שנמצאים היום, ועל כן אל תתייחס כלל למי שאומר סברות ודמיונות אחרים.

אודות מה ששאלת בעניין שעור עיון, ורצית לדעת דרך כבושה בזה, ומה הייתה דעת מוהרא"ש ז"ל בענין, על זה אענה לך ידידי כי למוהרא"ש ז"ל הייתה דרך נפלאה בשיעור עיון, היינו ללמוד מקודם דברי הגמרא כפשוטם, ואחר כך לקחת את הרמב"ם ולראות איך הרמב"ם פוסק את ההלכה על פי הגמרא, ולעיין במפרשי הרמב"ם אם הרמב"ם חידש איזה דבר שלא מברר בפרוש בגמרא, ומהיכן מקור מוצאו, אחר כך לקחת את הטור והבית יוסף על דברי הגמרא, ולראות הפסק הלכה שיוצא לעובדא ולמעשה מדברי הגמרא, ולעיין הלאה במפרשי השולחן ערוך ובשו"תים המדברים מדברי הגמרא, זה סדר נפלא ב"שיעור עיון", וזה נותן סיפוק נפלא לאדם שרוצה שיהיה לו שיעור עיון בכל יום, וכרצונו של רבנו ז"ל בסימן ע"ו הנ"ל "גם צריכים ללמוד איזה שעור ביום בקצת עיון", עיין שם.

הרי כתבתי לך כמה כללים בדרך הלימוד על קצה המזלג ממש, וישמע חכם ויוסף לקח.

יעזור לך הקדוש ברוך הוא שתזכה לאהבת התורה ויראת שמים באמת ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך.

דילוג לתוכן